El vídeo de la sessió online de PensamENTs de dimecres 4 de maig, ja està disponible. Ignasi Puig (coordinador de projectes d’ENT) és el protagonista d’una nova sessió online de PensamENTs, titulada “Implicaciones de la Ley 7/2022 de residuos sobre las Haciendas Locales: tasas, impuestos y responsabilidad ampliada del productor”.

La sessió gira entorn la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que conté mesures que tindran una incidència directa sobre les hisendes locals. La ponència versa sobre les implicacions de la Llei en matèria de taxes de residus (obligació de cobertura de costos, nous incentius previstos, etc.), sobre la incidència dels nous cànons sobre l’abocament i la incineració de residus i sobre les implicacions per als ens locals de les noves mesures de responsabilitat ampliada del productor.

Ignasi Puig Ventosa és expert en incentius econòmics i fiscals aplicats a la gestió de residus i compta amb anys d’experiència assessorant diferents administracions públiques en el seu desplegament.