La ponència d’Antoni Llabrés i Ignasi Puig (ENT) “Elaboración de un modelo de tasa municipal sobre los residuos comerciales” es va presentar el passat 20 d’abril a les II Jornadas sobre la Reforma Ambiental de las Haciendas Locales. Les jornades es van celebrar els passats 19 i 20 d’abril a la Facultat de Dret de la UNED, a Madrid. 

La ponència d’Antoni Llabrés i Ignasi Puig (ENT) es tracta d’una investigació deriva del projecte realitzat per a l’Instituto de Estudios Fiscales. Consisteix en desenvolupar un model de taxa comercial que permeti: 1) distribuir les càrregues de manera equitativa entre els contribuents; 2) contribuir a la cobertura de costos nets de la gestió de residus comercials als municipis i 3) facilitar la integració d’esquemes de pagament per generació. Així mateix, s’espera que el model proposat serveixi de marc de referència per a qualsevol entitat local que vulgui crear o millorar la taxa de residus comercials.

Les jornades s’emmarquen en examinar propostes sobre la reforma fiscal verda de les Hisendes Locals tenint en compte no només les ordenances locals sinó també les normes del Dret Europeu, l’ordenament estatal i els ordenaments autonòmics. Alguns exemples d’aquesta interacció són la reforma de les taxes locals impulsada pel legislador estatal com a conseqüència de la modificació de la Directiva de Residus, el recàrrec municipal a l’impost sobre estades turístiques previst per algunes legislacions autonòmiques o l’impacte que la normativa sectorial (urbanisme, energia o emissions) pot tenir sobre el disseny dels tributs locals i els seus beneficis tributaris relacionats amb el medi ambient.