Des de fa uns mesos ENT està treballant en la diagnosi sobre la generació de residus al municipi de Sant Joan Despí. Aquest projecte comprèn una anàlisi integral de la generació de residus al municipi, amb l’objectiu de proporcionar dues propostes concretes per millorar els resultats de recollida selectiva. La primera consisteix a dissenyar un pla d’actuació per la recollida porta a porta de la fracció orgànica comercial. La segona en fer un dimensionament de la recollida de la fracció resta i orgànica mitjançant contenidors tancats a la via pública amb identificador de l’usuari. Aquesta darrera proposta portarà integrada inicialment una prova pilot per un barri. També s’aportaran algunes directrius qualitatives per orientar la redefinició de les categories de la taxa de residus comercial, així com per la millora de la gestió de residus voluminosos i RAEE.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Desde hace unos meses ENT está trabajando en el diagnóstico sobre la generación de residuos en el municipio de Sant Joan Despí. Este proyecto comprende un análisis integral de la generación de residuos en el municipio, con el objetivo de proporcionar dos propuestas concretas para mejorar los resultados de recogida selectiva. La primera consiste en diseñar un plan de actuación para la recogida puerta a puerta de la fracción orgánica comercial. La segunda en hacer un dimensionamiento de la recogida de la fracción resto y orgánica mediante contenedores cerrados en la vía pública con identificador del usuario. Esta última propuesta llevará integrada inicialmente una prueba piloto para un barrio. También se aportarán algunas directrices cualitativas para orientar la redefinición de las categorías de la tasa de residuos comerciales, así como para la mejora de la gestión de residuos voluminosos y RAEE.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]