Des de fa uns mesos ENT està treballant en la diagnosi sobre la generació de residus al municipi de Sant Joan Despí. Aquest projecte comprèn una anàlisi integral de la generació de residus al municipi, amb l’objectiu de proporcionar dues propostes concretes per millorar els resultats de recollida selectiva. La primera consisteix a dissenyar un pla d’actuació per la recollida porta a porta de la fracció orgànica comercial. La segona en fer un dimensionament de la recollida de la fracció resta i orgànica mitjançant contenidors tancats a la via pública amb identificador de l’usuari. Aquesta darrera proposta portarà integrada inicialment una prova pilot per un barri. També s’aportaran algunes directrius qualitatives per orientar la redefinició de les categories de la taxa de residus comercial, així com per la millora de la gestió de residus voluminosos i RAEE.