DECISIVE –A DECentralised management Scheme for Innovative Valorisation of urban biowastE– un projecte de 4 anys cofinançat per la Comissió Europea, dins el programa Horizon 2020 i liderat per ISTREA, ha finalitzat arribant a la seva fase d’implementació després de 62 mesos. Les dues raons principals per estendre la durada del projecte dels 48 mesos prevists inicialment van ser la COVID i el canvi del lloc de la prova pilot de Catalunya a Dolina. Tot i les desviacions, el projecte va avançar satisfactòriament i va brindar resultats que es preveu que produeixin un impacte potencial significatiu en el futur.

Es va dissenyar una Eina de Suport a la Decisió (Decision Support Tool – DST) per a la planificació d’un sistema descentralitzat per a la valorització de bioresidus urbans. La seva versió final està disponible aquí. Es van dissenyar els processos de micro-Digestió Anaeròbica (mAD) i Fermentació en Estat Sòlid (SSF) i se’n van construir els prototips. El prototip de mAD de 100 L es va construïr i funciona a bon rendiment. D’altra banda, es va estudiar la creació d’un model d’economia verda a través del concepte DECISIVE abordant les característiques clau d’una economia verda a nivell local.

Els beneficiaris van difondre i comunicar les activitats i resultats del projecte a través de publicacions científiques, conferències, dues presentacions de sol·licituds de patent, pàgina web, tallers assistits i impartits, vídeos, etc.

ENT va liderar el desenvolupament del DST i la simulació de llocs de demostració teòrics i reals per testejar la versió final d’aquesta eina web. S’han seleccionat nou llocs teòrics i dos reals (Lió i Dolina) de la llista inicial de 18 ubicacions europees per verificar les capacitats i l’ús pràctic del DST. Per a cada lloc es va crear un escenari base i un d’alternatiu, amb l’ús de les tecnologies DECISIVE. Per a les ciutats petites es va assumir que els bioresidus es gestionarien només amb el sistema DECISIVE, mentre que per a les grans ciutats o regions s’ha considerat que només una petita part dels residus es gestionaria mitjançant els processos DECISIVE com a tecnologies complementàries a les actuals. Els resultats obtinguts del DST a les demostracions teòriques van indicar un millor rendiment del sistema DECISIVE en relació amb la intensitat de transport i el temps requerit per a la recollida selectiva, i un rendiment menor en la recuperació d’energia elèctrica. Per tant, l’ús del sistema DECISIVE és més valuós en àrees disperses amb poca població, en àrees amb forta presència de grans productors de deixalles alimentàries, o on la bona qualitat dels bioresidus recollits separadament pot evitar la fase de pretractament.

El projecte va estudiar l’impacte en la qualitat i la quantitat de bioresidus recollits a causa del canvi del sistema de gestió abans i després de la implementació del sistema descentralitzat. Els resultats van mostrar una major qualitat dels bioresidus als serveis d’alimentació i les activitats comercials que a les llars. A més, es va mostrar que una part significativa de la matèria orgànica encara és present a la fracció resta dels residus municipals i que la comunicació sobre recollida selectiva i prevenció té un paper clau en la qualitat dels bioresidus recollits selectivament. Aquests resultats es poden utilitzar per formular recomanacions útils, com ara que la recollida selectiva i la valorització de bioresidus s’han de completar mitjançant una comunicació coordinada. A més, la prevenció s’ha de centrar específicament en la fracció evitable de malbaratament alimentari que és alta en els sistemes actuals de recollida de residus. Els resultats del projecte van mostrar que les instal·lacions descentralitzades i de baixa capacitat per a la gestió de bioresidus poden ser flexibles i abordar els problemes de tractament relacionats amb les fluctuacions de qualitat i quantitat. D’altra banda, les grans instal·lacions de tractament no solen ser reticents a les noves tecnologies i complementàries amb un millor rendiment mediambiental. Cal explorar més el disseny de sistemes que prioritzin les demandes locals i les cadenes de subministrament i que alhora protegeixin el medi ambient. A més, en els sistemes a microescala, l’estreta col·laboració i l’intercanvi van demostrar-se essencials i vitals per al seu èxit.