• El Consell de Ministres de Pesca de la Unió Europea ha decidit els límits de pesca (TAC) en aigües de l’Atlàntic Nord-est i Mar del Nord per 2019.
  • L’acord final és decebedor i insuficient, ja que només queda un any per a que s’assoleixi el límit legal de posar fi a la sobrepesca a la UE.
  • Algunes poblacions de peixos d’interès pesquer per la flota espanyola, com ara el merlà, la palaia, l’abadira o el llenguado, consten entre les espècies sobre les quals s’ha establert límits de pesca que sobrepassen amb escreix els nivells recomanats pel consell científic.

La matinada del 19 de desembre ha finalitzat a Brussel·les el Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la Unió Europea en el què s’ha decidit els límits de pesca per 2019, coneguts com a Totals Admissibles de Captura (TAC), per a la major part de les poblacions de peixos comercials de l’Atlàntic Nord-est i Mar del Nord.
Com cada any, la Fundació ENT ha seguit tant a prop com ha pogut aquestes negociacions per tal de conèixer de primera mà el compromís del Govern espanyol pel que fa el respecte del consell científic a l’hora d’establir els límits de pesca.
L’aspecte més positiu de les negociacions d’engany ha estat la possibilitat d’intercanviar opinions en una reunió organitzada a Brussel·les per la Secretària General de Pesca, la Sra. Alicia Villauriz, i el propi Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en Sr. Luis Planas. Ara bé, pel que fa l’acord final de les negociacions del Consell de Ministres de Pesca dels 28 Estats membres de la UE, en canvi, el resultat no ha estat ni de bon tros el desitjat.
Per tal d’assolir una pesca sostenible (i per tant unes poblacions en bon estat de salut) és essencial que els Ministres de Pesca de la UE basin les seves negociacions en les recomanacions de l’organisme científic de referència, en aquesta cas el Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES/CIEM). Seguir aquest consell científic suposa, així mateix, avançar en el compliment de la Política Pesquera Comunitària (PPC) que, entre els seus principals objectius destaca el d’assolir la pesca sostenible per a totes les poblacions com a molt tard l’any 2020. No obstant això, a data d’avui, la consecució d’aquest objectiu sembla encara una fita lluny d’assolir.
Tot i que en els últims anys s’han establert determinades mesures a llarg termini que han permès la recuperació d’algunes poblacions de peixos -un fet que ha contribuït a millorar la rendibilitat de determinats segments de la flota europea-, a data d’avui, moltes altres poblacions de peixos en aigües europees segueixen sense estar gestionades de manera responsable.
Algunes de les poblacions d’espècies d’interès pesquer per a la flota espanyola que estan gestionades a nivells sostenibles en el mar Cantàbric i aigües ibèriques atlàntiques són, per exemple, els raps i els galls. No obstant això, en aquesta mateixa zona altres poblacions com ara el llenguado, l’abadira i el merlà  s’han tornat a establir aquest any per sobre de les recomanacions científiques. Concretament s’han establert un 114%, 76% i 57%, respectivament, per sobre del consell científic de precaució.
Amb respecte el verat, espècie que es troba sobreexplotada en la zona de l’Atlàntic nord-est, s’ha establert un TAC un 11% per sobre els límits sostenibles recomanats científicament. Aquest límit, però, no s’ha decidit durant les negociacions del Consell de Ministres a Brussel·les sinó fruit d’un acord previ entre la Unió Europea, Noruega i les Illes Fèroe.
Tot i que la Fundació ENT encara no estem en disposició de fer un anàlisi en profunditat de l’acord assolit fins d’aquí unes setmanes (quan haguem obtingut tots els documents necessaris per analitzar en detall la metodologia emprada i altres aspectes), amb la informació actual podem confirmar que molts dels límits de pesca acordats han tornat a sobrepassar les recomanacions científiques. L’any passat, un 44% dels TAC acordats pel Consell de Ministres de Pesca es van establir per sobre les recomanacions científiques. Aquest any, l’anàlisi preliminar ens indica que aquesta xifra només ha baixat un punt. És a dir, les nostres estimacions indiquen que un 43% dels TAC acordats per l’any 2019 sobrepassen les recomanacions científiques, fet que endarrereix, com a mínim, un any més la consecució de la pesca sostenible.
Amb la data límit de 2020 a tocar, els acords assolits en aquest Consell de Pesca de la UE semblen una mala notícia per al medi ambient, però també pel conjunt de la societat. Doncs endarrerir la correcta gestió de la natura i dels recursos públics no és una opció desitjable. El propi informe de 2018 del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca (STECF) revela que la sobrepesca continua sent molt elevada, doncs un 41% de les poblacions en l’Atlàntic nord-est estan sobreexplotades. Aquest mateix informe indica a més que el progrés realitzat en els últims anys per assolir la pesca sostenible ha estat massa lent.
Obligació de desembarcament
Un altre dels temes que ha tingut un especial protagonisme durant aquest Consell de Ministres de Pesca ha estat l’obligació de desembarcament. A partir de l’1 de gener de 2019 entrarà en vigor la cobertura completa de l’obligació de desembarcar totes les espècies no desitjades, coneguda també com la prohibició dels descarts (és a dir, els rebuigs durant l’activitat pesquera).
La normativa de la PPC defineix clarament que “els Estats membres han d’eliminar gradualment els descarts evitant i reduint, en la mesura del possible, les captures no desitjades i assegurant gradualment que totes les captures siguin comptabilitzades i desembarcades”. No obstant això, en els últims cinc anys -des de que la normativa de la PPC va entrar en vigor a principis de 2013-, els Estats membres no han fet prous esforços per millorar la selectivitat i establir, entre d’altres, mesures espai-temporals per evitar i reduir les captures no desitjades en primer lloc. Aspectes que també són essencials en la consecució d’una pesca responsable i sostenible.
Per fer front a aquesta normativa el Govern espanyol ha negociat en aquest Consell l’establiment d’un mecanisme de “bossa de quotes”, amb l’objectiu d’evitar que la flota pesquera es vegi obligada a aturar la seva activitat si no disposa de suficient quota per una determinada espècie o població (una situació coneguda com “espècies d’estrangulament”). Aquest nou mecanisme ha estat finalment aprovat en aquest Consell de Ministres conjuntament amb una altra mesura, la possibilitat de realitzar intercanvis amb altres països entre zones i poblacions. Intercanvis que a partir d’ara també es negociaran anualment.
Aquestes últimes mesures podrien ser una opció viable pel manteniment de la flota pesquera sota l’obligació de desembarcament. Ara bé, per a que això sigui viable, aquest model de gestió pesquera hauria d’anar acompanyat necessàriament de mètodes fiables i sòlids de documentació complerta de les captures realitzades i un seguiment científic exhaustiu. Condicionalitats que han d’estar lligades, alhora, amb l’establiment de límits de pesca que no excedeixin les recomanacions científiques i la necessària transició cap a mètodes de pesca selectius i amb nul o poc impacte sobre el medi marí.
Quedarà per veure si les mesures que s’establiran properament promouen realment aquest objectiu o bé si s’afegeixen noves flexibilitats i excepcions a la norma, un fet que ens allunyaria encara més de l’objectiu principal de la PPC, que és el d’assolir una pesca sostenible com a molt tard al 2020.
Fotografia: (cCorey Arnold
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Gràfics sobre la pesca d’espècies, creats per ENT[/link]

  • El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ha decidido los límites de pesca (TAC) en aguas del Atlántico Noreste y Mar del Norte para 2019.
  • El acuerdo final es decepcionante e insuficiente, ya que sólo queda un año para que se alcance el límite legal para poner fin a la sobrepesca en la UE.
  • Algunas poblaciones de peces de interés pesquero para la flota española, como el merlán, la solla, el abadejo o el lenguado, constan entre las especies sobre las que se ha establecido límites de pesca que sobrepasan con creces los niveles recomendados por el consejo científico.

La madrugada del 19 de diciembre ha finalizado en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en el que se ha decidido los límites de pesca para 2019, conocidos como Totales Admisibles de Captura (TAC), para la mayor parte de las poblaciones de peces comerciales del Atlántico Noreste y Mar del Norte.
Como cada año, la Fundación ENT ha seguido tan cerca como ha podido estas negociaciones con el fin de conocer de primera mano el compromiso del Gobierno con respecto el respeto del consejo científico a la hora de establecer los límites de pesca.
El aspecto más positivo de las negociaciones de este año ha sido la posibilidad de intercambiar opiniones en una reunión organizada en Bruselas por la Secretaria General de Pesca, la Sra. Alicia Villauriz, y el propio Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Sr. Luis Planas. Ahora bien, en cuanto el acuerdo final de las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca de los 28 Estados miembros de la UE, en cambio, el resultado no ha sido ni mucho menos el deseado.
Para alcanzar una pesca sostenible (y por tanto unas poblaciones en buen estado de salud) es esencial que los Ministros de Pesca de la UE basen sus negociaciones en las recomendaciones del organismo científico de referencia, en esta caso el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES/CIEM). Seguir este consejo científico supone, asimismo, avanzar en el cumplimiento de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) que, entre sus principales objetivos destaca el de lograr la pesca sostenible para todas las poblaciones a más tardar en el año 2020. Sin embargo, a fecha de hoy, la consecución de este objetivo está aún lejos de alcanzarse.
Aunque en los últimos años se han establecido determinadas medidas a largo plazo que han permitido la recuperación de algunas poblaciones de peces -un hecho que ha contribuido a mejorar la rentabilidad de determinados segmentos de la flota europea-, a fecha de hoy, muchas poblaciones de peces en aguas europeas siguen sin estar gestionadas de manera responsable.
Algunas de las poblaciones de especies de interés pesquero para la flota española que están gestionadas a niveles sostenibles en el mar Cantábrico y aguas ibéricas atlánticas son, por ejemplo, los rapes y los gallos. Sin embargo, en esta misma zona otras poblaciones como el lenguado, el abadejo  y el merlán  se han vuelto a establecer este año por encima de las recomendaciones científicas. Concretamente se han establecido un 114%, 76% y 57%, respectivamente, por encima del consejo científico de precaución.
Con respecto a la caballa, especie que se encuentra sobreexplotada en la zona del Atlántico noreste, se ha establecido un TAC un 11% por encima de los límites sostenibles recomendados científicamente. Aunque este límite de pesca no se ha decidido durante las negociaciones del Consejo de Ministros en Bruselas, sino que son fruto de un acuerdo previo entre la Unión Europea, Noruega y las Islas Feroe.
Aunque la Fundación ENT aún no podremos hacer un análisis en profundidad del acuerdo alcanzado hasta dentro de unas semanas (cuando hayamos obtenido todos los documentos necesarios para analizar en detalle la metodología utilizada y otros aspectos), con la información actual podemos confirmar que muchos de los límites de pesca acordados han vuelto a sobrepasar las recomendaciones científicas. El año pasado, un 44% de los TAC acordados por el Consejo de Ministros de Pesca se establecieron por encima de las recomendaciones científicas. Este año, el análisis preliminar nos indica que esta cifra sólo ha bajado un punto. Es decir, nuestras estimaciones indican que un 43% de los TAC acordados para 2019 sobrepasan las recomendaciones científicas, lo que retrasa, como mínimo, un año más la consecución de la pesca sostenible.
Con la fecha límite de 2020 a la vuelta de la esquina, los acuerdos alcanzados en este Consejo de Pesca de la UE parecen una mala noticia para el medio ambiente, pero también para el conjunto de la sociedad. Pues retrasar la correcta gestión de la naturaleza y de los recursos públicos no es una opción deseable. El propio informe de 2018 del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF) revela que la sobrepesca sigue siendo muy elevada, pues un 41% de las poblaciones en el Atlántico noreste están sobreexplotadas. Este mismo informe indica además que el progreso realizado en los últimos años para alcanzar la pesca sostenible ha sido demasiado lento.
Obligación de desembarque
Otro de los temas que ha tenido un especial protagonismo durante este Consejo de Ministros de Pesca ha sido la obligación de desembarque. A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor la cobertura completa de la obligación de desembarcar las especies no deseadas, conocida también como la prohibición de los descartes.
La normativa de la PPC define claramente que “los Estados miembros deben eliminar gradualmente los descartes evitando y reduciendo, en la medida de lo posible, las capturas no deseadas y asegurando gradualmente que todas las capturas sean contabilizadas y desembarcadas”. Sin embargo, en los últimos cinco años -desde que la normativa de la PPC entró en vigor a principios de 2013-, los Estados miembros no han hecho suficientes esfuerzos para mejorar la selectividad y establecer, entre otras, medidas espacio-temporales para evitar y reducir las capturas no deseadas en primer lugar. Aspectos que también son esenciales en la consecución de una pesca responsable y sostenible.
Para hacer frente a esta normativa el Gobierno español ha negociado durante este Consejo el establecimiento de un mecanismo de “bolsa de cuotas”, con el objetivo de evitar que la flota pesquera se vea obligada a parar su actividad si no dispone de suficiente cuota para una determinada especie o población (una situación conocida como “especies de estrangulamiento”). Este nuevo mecanismo ha sido finalmente aprobado en este Consejo de Ministros conjuntamente con otra medida, la posibilidad de realizar intercambios con otros países entre zonas y poblaciones. Intercambios que a partir de ahora también se negociarán anualmente.
Estas últimas medidas podrían ser una opción viable para el mantenimiento de la flota pesquera bajo la obligación de desembarque. Ahora bien, para que esto sea viable, este modelo de gestión pesquera debe ir acompañado necesariamente de métodos fiables y sólidos de documentación completa de las capturas realizadas y un seguimiento científico exhaustivo. Condicionalidades que deben estar ligadas, a su vez, al establecimiento de límites de pesca que no excedan las recomendaciones científicas y a la necesaria transición hacia métodos de pesca selectivos y con nulo o poco impacto sobre el medio marino.
Quedará por ver si las medidas que se establecerán próximamente promueven realmente este objetivo, o bien si se añaden nuevas flexibilidades y excepciones a la norma, un hecho que nos alejaría aún más del principal objetivo de PPC, que es el de lograr una pesca sostenible a más tardar en el 2020.
Fotografía: (cCorey Arnold
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Gráficos sobre la pesca de especias, creados por ENT[/link]