L’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de la Diputació de Barcelona encarregà a ENT l’elaboració d’un informe que explorés l’estat de les hisendes locals en relació als costos i als ingressos urbanístics.

D’una banda, l’informe analitzà la relació entre les finances locals i els ingressos vinculats amb els nous desenvolupaments urbanístics.

D’altra banda, estudià 7 serveis municipals (gestió de residus municipals, neteja viària, enllumenat públic, subministrament d’aigua, clavegueram, transport públic i manteniment de la via pública) i analitzà com els costos de proveir aquests serveis variaven en relació amb la dispersió urbanística.

El document desenvolupà una metodologia i la testà en un municipi en concret. El document es va concloure amb una sèrie de propostes de millora.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

El Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de la Diputació de Barcelona encargó a ENT la elaboración de un informe que explorase el estado de las haciendas locales en relación con los costes y los ingresos urbanísticos.

Por un lado, el informe analizó la relación entre las finanzas locales y los ingresos vinculados con los nuevos desarrollos urbanísticos.

Por otro, estudió 7 servicios municipales (gestión de residuos municipales, limpieza viaria, alumbrado público, suministro de agua, alcantarillado, transporte público y mantenimiento de la vía pública) y analizó cómo los costes de proveer estos servicios variaban en relación con la dispersión urbanística.

El documento desarrolló una metodología y la testó en un municipio en concreto. El documento concluyó con una serie de propuestas de mejora.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals[/client_es]

The Urban and Local Activities Institute (IUHAL) of the Barcelona Provincial Council (Diputació de Barcelona) commissioned to ENT a report to explore the incidence of urban sprawl in local finances, in terms of incidence on costs and sources of income.

On the one hand, the report analysed the relationship between local treasuries and revenue associated with new urban developments.

In addition, seven municipal services were studied (municipal waste management, street cleansing, street lighting, water supply, sewerage, public transport and road maintenance), and the costs of providing these services in relation to urban dispersion were discussed.

The paper developed a methodology and used it in a particular municipality. The paper concluded with some proposals to improve the correspondence between the higher costs of municipal services in low-density urban developments and their contribution to the local treasuries.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals