L’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) de la Diputació de Barcelona encarregà a ENT l’elaboració d’un informe que explorés l’estat de les hisendes locals en relació als costos i als ingressos urbanístics.

D’una banda, l’informe analitzà la relació entre les finances locals i els ingressos vinculats amb els nous desenvolupaments urbanístics.

D’altra banda, estudià 7 serveis municipals (gestió de residus municipals, neteja viària, enllumenat públic, subministrament d’aigua, clavegueram, transport públic i manteniment de la via pública) i analitzà com els costos de proveir aquests serveis variaven en relació amb la dispersió urbanística.

El document desenvolupà una metodologia i la testà en un municipi en concret. El document es va concloure amb una sèrie de propostes de millora.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals