Skip to main content

La comptabilitat de fluxos de materials s’ha establert a la UE com una eina bàsica per orientar les polítiques relacionades amb l’ús eficient dels recursos naturals i la prevenció dels residus. A més, el compte de fluxos de materials i, en general, la comptabilitat física de l’activitat econòmica, permet entendre la magnitud dels fluxos de recursos naturals que els sistemes econòmics requereixen per dur a terme la seva activitat, en forma d’extracció al territori i importacions d’altres regions del món.

Entre les conclusions més rellevants del període estudiat (2010-2019), destaquem:

1. Fort acoblament del PIB amb el consum de materials
2. Forta dependència per al proveïment de biomassa per a consum humà i combustibles.
3. Desplaçament de càrregues ambientals per proveir el consum de les illes.

autoria
ENT environment & management
data

2021-2022

client

Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat)