Sergio SASTRE SANZ | ENT Environment & Management
Des que es va introduir el concepte d’Economia Circular [1], els debats al voltant d’aquesta qüestió han desembocat en un nombre creixent de publicacions tant en la literatura acadèmica com en la literatura grisa (informes, working papers, etc..) [2]. Aquests debats van des de la mateixa definició del concepte [3] i el seu àmbit fins a la part més pràctica i aplicada, com són les bones pràctiques en sectors econòmics i models de negoci concrets [4]. A més, el model d’economia circular ha tingut aplicacions polítiques específiques a la Xina [5], la Unió Europea [6] i altres regions del món.
Entre els reptes que l’Economia Circular enfronta, trobem la qüestió de com mesurar els progressos en la circularitat de les economies en diverses escales. En aquest sentit, fer el seguiment de la circularitat a escala estatal i regional és de gran importància per avaluar els resultats de les polítiques en aquest àmbit. Això implica mesurar el funcionament de les economies en termes de, entre altres aspectes, ús de recursos naturals, generació de residus i reciclatge.
El seguiment dels fluxos biofísics que travessen les economies (p.e. entrades de recursos naturals en forma de matèries primeres i productes manufacturats, acumulacions d’estoc i generació de residus) ha estat abordat de manera sistemàtica en les últimes dècades. El que ara anomenem “circularitat” ha estat monitoritzat fins ara en el marc de les polítiques d’eficiència en l’ús dels recursos [7]. De fet, hi ha diverses bases de dades globals en línia que cobreixen els fluxos de materials, energia aigua i terres de la majoria de països del món [8]. Aquests comptes de fluxOS materials són de gran interès per a les polítiques d’economia circular ja que proveeixen la base per mesurar el grau de circularitat de les economies a escala macro. El model d’Economia Circular per la seva banda, amplia les mires de les anàlisis de fluxos de materials, proposant preguntes com “Quin aspecte té una economia circular en termes biofísics?”. Aquesta pregunta es trigaria temps a contestar i pot ser que no hi hagi una resposta senzilla. No obstant això, es podria plantejar una primera aproximació: fer una ullada als patrons metabòlics de les nostres societats i interrogar en termes de circularitat.
D’acord amb els primers treballs sobre la qüestió, l’economia planetària no sembla que segueixi un patró circular [9]. Per contra, la linealitat és dominant amb només 4 Gt anuals reciclades de les 62 Gt/any que entren a l’economia, generant 41 Gt/any de residus.
Si ens centrem en la Unió Europea utilitzant les dades d’Eurostat [10], la situació és similar. El 71% dels inputs a l’economia de la UE en els últims 10 anys són minerals no metàl·lics (46%, majoritàriament materials de construcció) i combustibles fòssils (25%). Per tant, una primera qüestió que crida l’atenció és que, a escala macro, la circularitat té molt a veure amb l’energia i el sector de la construcció.
Pel que fa als combustibles fòssils, un canvi de direcció cap a les energies renovables per substituir el consum del voltant de 1.786 milions de tones de carbó, petroli i gas podria reduir fins a un 25% uns inputs materials a la UE que difícilment podrien fer-se “circulars “d’una altra manera. En aquest sentit, l’economia circular a escala macro és sinèrgica amb les polítiques sobre canvi climàtic, sense perdre de vista la necessària reducció del consum per habitant, ja que els actuals patrons de consum a la UE poden ser inviables fins i tot a partir de fonts renovables [11].
En el cas dels materials de construcció, la circularitat implicaria polítiques des de diversos àmbits, des de la racionalització de les infraestructures, la regulació del sector de la construcció i una política sobre residus de la construcció i demolició millorada. Un canvi del complex keynesià dels països de la UE en períodes de crisi (invertir en infraestructura en temps de depressió econòmica) ha de donar pas a una gestió enfocada a l’estoc ja construït per abordar la circularitat del 46% dels inputs materials a la UE.
Tot i que les polítiques enfocades a altres materials són fonamentals, aquests dos punts són rarament abordats en les polítiques d’economia circular. No obstant això, ignorar-los podria desembocar en resultats descoratjadors a l’hora de mesurar quantitativament el progrés cap a la circularitat des del punt de vista de la comptabilitat de fluxos materials.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]


[1] Es va discutir la inadequació del terme “circular” quan es tracta de buscar una relació sostenible entre el procés econòmic i els ecosistemes aquí: https://ent.cat/leconomia-circular-com-a-dispositiu-discursiu/?lang=cat.
[2] Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S., 2016. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, pp.11–32. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
[3] Kirchherr, J., Reike, D. & Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127(April), pp.221–232.
[4] See, for example: Eirini Ioannou, Hanekroot, L. & Reijngoud, A., 2016. Benchmark Circular Business Practices: 2015 A comparative study of 52 Dutch listed companies, VBDO.
[5] Wu, H. Q., Shi, Y., Xia, Q., & Zhu, W. D. (2014). Effectiveness of the policy of circular economy in China: A DEA-based analysis for the period of 11th five-year-plan. Resources, Conservation and Recycling.
[6] Wysokińska, Z., 2016. The “New” environmental policy of the European Union: A path to development of a circular economy and mitigation of the negative effects of climate change. Comparative Economic Research, 19(2), pp.57–73.

Sergio SASTRE SANZ | ENT Environment & Management
Desde que se introdujo el concepto de Economía Circular [1], los debates alrededor de esta cuestión han desembocado en un número creciente de publicaciones tanto en la literatura académica como en la literatura gris (informes, working papers, etc.)[2]. Estos debates van desde la propia definición del concepto [3] y su ámbito hasta la parte más práctica y aplicada, como son las buenas prácticas en sectores económicos y modelos de negocio concretos [4]. Además, el modelo de economía circular ha tenido aplicaciones políticas específicas en China [5], la Unión Europea [6] y otras regiones del mundo.
Entre los retos que la Economía Circular enfrenta, encontramos la cuestión de cómo medir los progresos en la circularidad de las economías en varias escalas. En este sentido, realizar el seguimiento de la circularidad a escala estatal y regional es de gran importancia para evaluar los resultados de las políticas en este ámbito. Esto implica medir el funcionamiento de las economías en términos de, entre otros aspectos, uso de recursos naturales, generación de residuos y reciclaje.
El seguimiento de los flujos biofísicos que atraviesan las economías (p.e. entradas de recursos naturales en forma de materias primas y productos manufacturados, acumulaciones de stock y generación de residuos) ha sido abordado de manera sistemática en las últimas décadas. Lo que ahora llamamos “circularidad” ha sido monitorizado  hasta ahora en el marco de las políticas de eficiencia en el uso de los recursos [7]. De hecho, existen varias bases de datos globales online que cubren los flujos de materiales, energía agua y tierras de la mayoría de países del mundo [8]. Estas cuentas de flujos materiales son de gran interés para las políticas de economía circular ya que proveen la base para medir el grado de circularidad de las economías a escala macro. El modelo de Economía Circular por su parte, amplía las miras de los análisis de flujos de materiales, proponiendo preguntas como “¿Qué aspecto tiene una economía circular en términos biofísicos?”. Esta pregunta se tardaría tiempo en contestar y puede que no exista una respuesta sencilla. Sin embargo, se podría plantear una primera aproximación: echar un vistazo a los patrones metabólicos de nuestras sociedades e interrogarlas en términos de circularidad.
De acuerdo con los primeros trabajos sobre la cuestión, la economía planetaria no parece que siga un patrón circular [9]. Por el contrario, la linealidad es dominante con solo 4 Gt anuales recicladas de las 62 Gt/año que entran a la economía, generando 41 Gt/año de residuos.
Si nos centramos en la Unión Europea usando los datos de Eurostat [10], la situación es similar. El 71% de los inputs a la economía de la UE en los últimos 10 años son minerales no metálicos (46%, mayoritariamente materiales de construcción) y combustibles fósiles (25%). Por tanto, una primera cuestión que llama la atención es que, a escala macro, la circularidad tiene mucho que ver con la energía y el sector de la construcción.
En cuanto a los combustibles fósiles, un cambio de dirección hacia las energías renovables para sustituir el consumo de alrededor de 1.786 millones de toneladas de carbón, petróleo y gas podría reducir hasta un 25% unos inputs materiales a la UE que difícilmente podrían hacerse “circulares” de otra manera. En este sentido, la economía circular a escala macro es sinérgica con las políticas sobre cambio climático, sin perder de vista la necesaria reducción del consumo por habitante, ya que los actuales patrones de consumo en la UE pueden ser inviables incluso a partir de fuentes renovables [11].
En el caso de los materiales de construcción, la circularidad implicaría políticas desde varios ámbitos, desde la racionalización de las infraestructuras, la regulación del sector de la construcción y una política sobre residuos de la construcción y demolición mejorada. Un cambio del complejo Keynesiano de los países de la UE en periodos de crisis (invertir en infraestructura en tiempo de depresión económica) debe dar paso a una gestión enfocada en el stock ya construido para abordar la circularidad del 46% de los inputs materiales a la UE.
Aunque las políticas enfocadas en otros materiales son fundamentales, estos dos puntos son raramente abordados en las políticas de economía circular. Sin embargo, ignorarlos podría desembocar en resultados desalentadores a la hora de medir cuantitativamente el progreso hacia la circularidad desde el punto de vista de la contabilidad de flujos materiales.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]


[1] Discutimos la inadecuación del término “circular” cuando se trata de buscar una relación sostenible entre el proceso económico y los ecosistemas aquí: https://ent.cat/leconomia-circular-com-a-dispositiu-discursiu/?lang=es.
[2] Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S., 2016. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, pp.11–32. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
[3] Kirchherr, J., Reike, D. & Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127(April), pp.221–232.
[4] See, for example: Eirini Ioannou, Hanekroot, L. & Reijngoud, A., 2016. Benchmark Circular Business Practices: 2015 A comparative study of 52 Dutch listed companies, VBDO.
[5] Wu, H. Q., Shi, Y., Xia, Q., & Zhu, W. D. (2014). Effectiveness of the policy of circular economy in China: A DEA-based analysis for the period of 11th five-year-plan. Resources, Conservation and Recycling.
[6] Wysokińska, Z., 2016. The “New” environmental policy of the European Union: A path to development of a circular economy and mitigation of the negative effects of climate change. Comparative Economic Research, 19(2), pp.57–73.

Sergio SASTRE SANZ | ENT Environment & Management
Since the concept of Circular Economy was coined [1], the debates on this model have steadily grown both in academic and grey literature [2]. These debates range from the very definition and scope of the term “Circular Economy” [3] to the most operational side of the approach, such as best practices in specific economic sectors and business models [4]. Moreover, the Circular Economy model has had specific policy applications in China [5], the European Union [6], and other regions of the world.
Among the different issues and challenges the Circular Economy model faces, we find the question of how advances towards circularity should be tracked at different scales. In this sense, monitoring circularity at national and regional level is of great relevance in order to assess to what extent policies achieve significant results. This means measuring the performance of national economies in terms of, among other aspects, natural resource use and waste generation and recycling.
The monitoring of biophysical flows throughout national economies (i.e. natural resources entering in the form of raw and manufactured materials, being accumulated as stock, and disposed as waste) has been systematically addressed in the last decades. What we now call “circularity” has been so far tracked in the framework of resource efficiency policies [7]. In fact, there are several global online databases covering most of the world countries’ material, energy, water and land flow accounts [8]. These material flow accounts are of major interest for circular economy policies since these provide the basis for the measurement of the degree of circularity of the economies at macro level. The Circular Economy model for its part, expands the applications of material flow analyses by posing questions such as “What does a circular economy look like in biophysical terms?”. This question takes time to be answered, and there might not be a straightforward answer. However we can start with a first interesting exercise: taking a look at the current metabolic patterns of our societies and interrogating them in terms of circularity.
According to the first global approach to this issue, the earth’s economy does not seem to be following a circular path [9]. On the contrary marked linearity dominates the scene, with only 4 out of 62 Gt/yr of material inputs to the economy being recycled materials, resulting into 41 Gt/yr of outputs.
Taking a closer look at the EU Member States using Eurostat’s data [10], the situation is similar. We find that 71% of the inputs to the EU Economy in the last 10 years are non-metallic minerals (46%, mostly construction minerals) and fossil fuels (25%). Therefore a first interesting insight is that, at macro level, circularity has a lot to do with energy and the construction sector.
As for fossil fuels, a shifting towards renewable energies in order to substitute the yearly amount of 1,786 million tonnes of coal, oil, gas, etc. would have the potential to reduce up to 25% of materials inputs to the EU-28, which could be hardly made “circular” otherwise. In this sense, the circular economy at macro level is fairly synergistic with climate change policy although attention should be paid to reducing per capita energy consumption, since current energy consumption patterns in the EU might be unfeasible even from renewable sources [11].
Regarding construction minerals, circularity might involve a number of policies ranging from the rationalisation of new infrastructure, proper regulation of the private construction sector and enhanced construction and demolition waste recycling policies. A shift from the Keynesian complex of the EU countries in periods of crisis (i.e. investing in infrastructure in times of economic downturn), towards a “built stock management” focus should occur in order to curb the current 46% of the EU inputs to making the economy more circular.
Although focussing on the remaining materials is truly important, these two points are barely addressed within circular economy policies. However, ignoring them might entail discouraging results when it comes to measuring quantitative progress towards circularity at macro level, particularly from a material flow accounting view.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[1] We discussed the inappropriateness of the term “circular” when it comes to looking for a sustainable relationship between the economic process and ecosystems here: https://ent.cat/leconomia-circular-com-a-dispositiu-discursiu/?lang=en.
[2] Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S., 2016. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, pp.11–32. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
[3] Kirchherr, J., Reike, D. & Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127(April), pp.221–232.
[4] See, for example: Eirini Ioannou, Hanekroot, L. & Reijngoud, A., 2016. Benchmark Circular Business Practices: 2015 A comparative study of 52 Dutch listed companies, VBDO.
[5] Wu, H. Q., Shi, Y., Xia, Q., & Zhu, W. D. (2014). Effectiveness of the policy of circular economy in China: A DEA-based analysis for the period of 11th five-year-plan. Resources, Conservation and Recycling.
[6] Wysokińska, Z., 2016. The “New” environmental policy of the European Union: A path to development of a circular economy and mitigation of the negative effects of climate change. Comparative Economic Research, 19(2), pp.57–73.