Amb la solució DECISIVE per a la gestió descentralitzada de residus biològics arribant a la seva etapa final, els socis de el projecte (la Fundació ENT entre ells) que han estat treballant en el seu desenvolupament, anuncien un seguit de seminaris web per donar a conèixer la solució.
La sèrie de 4 seminaris web presentarà el projecte DECISIVE a una audiència més àmplia que no va poder assistir als grups de discussió, tallers, conferències i altres reunions presencials organitzats prèviament. A més, amb les condicions sanitàries actuals i les oportunitats limitades per organitzar més visites a els llocs de demostració, es creu que aquests seminaris web aconseguiran la difusió prevista i mostraran els resultats i les instal·lacions de el projecte.
La sèrie de seminaris web comença el 23 d’abril a les 11.00 amb el primer titulat “DECISIVE: El concepte”. Els desenvolupadors de tecnologia guiaran a l’audiència a través de les diferents fases, incloses les diferents tecnologies implementades: digestió micro anaeròbica, fermentació en estat sòlid i el motor Stiling com la tecnologia triada per a la valorització de l’biogàs produït. A més, per vincular el concepte a les pràctiques modernes de gestió de residus biològics, un operador de residus explicarà com el concepte DECISIVE podria contribuir a diversos desafiaments de gestió de residus biològics.
Aquest primer seminari web aniria seguit de 3 seminaris més que expliquen amb més detall els resultats obtinguts, així com eines complementàries que ajuden a implementar el concepte DECISIVE. Els seminaris web que seguiran seran “DECISIVE: l’eina” i se centraran en l’eina de suport a la presa de decisions, una eina que ajuda a les autoritats locals i regionals i als operadors de residus a avaluar els seus escenaris de gestió de residus biològics, inclosos els sorgiments de residus biològics, els seus punts crítics, quantitats i altres característiques. Aquest segon webinar tindrà lloc l’11 de juny a les 11h. Per tal de presentar com es veu la solució DECISIVE a la pràctica, dos seminaris web més “DECISIVE: Demostració” descriuran detalladament els dos llocs de demostració a Lió (França) i Dolina (Itàlia).
Pel que fa a el primer seminari web, els temes provisionals i els oradors inclouen:

 • Anne Tremier de l’INRAE, coordinadora de el projecte que descriurà els principis i objectius subjacents del concepte DECISIVE.
 • INRAE ​​com els desenvolupadors de la microdigestión anaeròbica i la seva reducció a menors quantitats de residus, resultats de laboratori, solució acceptada i els seus avantatges.
 • Claudio Fontana d’ITS Energy, que se centraria en el motor Stirling i per què es va convertir en la tecnologia triada per a la valorització del biogàs, les seves característiques i prestacions clau.
 • Oscar Prat d’AERIS com a soci de el projecte que ajusta els processos de fermentació en estat sòlid a la resta del concepte que descriu el seu desenvolupament, proves de laboratori i on entra exactament en el procés general.
 • Pau Kroff de SUEZ, qui brindaria el discurs de cloenda sobre on entra el concepte DECISIVE en la gestió descentralitzada de residus biològics i quins serien els beneficis que aporta a les autoritats locals i regionals, però també als operadors d’aquestes instal·lacions.

S’espera que el seminari web duri 1h30, inclosa la sessió de preguntes i respostes, que permetria a totes les parts interessades comprendre completament tots els principis i processos abans que la sèrie de seminaris web continuï i cobreixi característiques més particulars.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Info i Inscripcions[/link]Con la solución DECISIVE para la gestión descentralizada de residuos biológicos llegando a su etapa final, los socios del proyecto (la Fundació ENT entre ellos) que han estado trabajando en su desarrollo ahora anuncian una serie de seminarios web para dar a conocer la solución.
La serie de 4 seminarios web presentará el proyecto DECISIVE a una audiencia más amplia que no pudo asistir a los grupos de discusión, talleres, conferencias y otras reuniones presenciales organizados previamente. Además, con las condiciones sanitarias actuales y las oportunidades limitadas para organizar más visitas al sitio de demostración, se cree que estos seminarios web lograrán la difusión prevista y mostrarán los resultados y las instalaciones del proyecto.
La serie de seminarios web comienza el 23 de abril a las 11.00 con el primero titulado “DECISIVE: El concepto”. Los desarrolladores de tecnología guiarán a la audiencia a través de las diferentes fases, incluidas las diferentes tecnologías implementadas: digestión micro anaeróbica, fermentación en estado sólido y el motor Stiling como la tecnología elegida para la valorización del biogás producido. Además, para vincular el concepto a las prácticas modernas de gestión de residuos biológicos, un operador de residuos explicará cómo el concepto DECISIVE podría contribuir a varios desafíos de gestión de residuos biológicos.
Este primer seminario web iría seguido de 3 seminarios más que explican con más detalle los resultados obtenidos, así como herramientas complementarias que ayudan a implementar el concepto DECISIVE. Los seminarios web que seguirán serán “DECISIVE: la herramienta” y se centrarán en la herramienta de apoyo a la toma de decisiones, una herramienta que ayuda a las autoridades locales y regionales y a los operadores de residuos a evaluar sus escenarios de gestión de residuos biológicos, incluidos los surgimientos de residuos biológicos, sus puntos críticos, cantidades y otros caracteristicas. Este segundo webinar tendrá lugar el 11 de junio a las 11h. Con el fin de presentar cómo se ve la solución DECISIVE en la práctica, dos seminarios web más “DECISIVE: Demostración” describirán detalladamente los dos sitios de demostración en Lyon (Francia) y Dolina (Italia).
Lo que concierne al primer seminario web, los temas provisionales y los oradores incluyen:

 • Anne Tremier del INRAE, coordinadora del proyecto que describirá los principios y objetivos subyacentes del concepto DECISIVE
 • INRAE ​​como los desarrolladores de la microdigestión anaeróbica y su reducción a menores cantidades de residuos, resultados de laboratorio, solución aceptada y sus ventajas.
 • Claudio Fontana de ITS Energy, que se centraría en el motor Stirling y por qué lo convirtió en la tecnología elegida para la valorización del biogás, sus características y prestaciones clave.
 • Oscar Prado de AERIS como socio del proyecto que ajusta los procesos de fermentación en estado sólido al resto del concepto que describe su desarrollo, pruebas de laboratorio y dónde entra exactamente en el proceso general.
 • Pablo Kroff de SUEZ, quien brindaría el discurso de clausura sobre dónde entra el concepto DECISIVE en la gestión descentralizada de residuos biológicos y cuáles serían los beneficios que aporta a las autoridades locales y regionales, pero también a los operadores de tales instalaciones.

Se espera que el seminario web dure 1h30, incluida la sesión de preguntas y respuestas, que permitiría a todas las partes interesadas comprender completamente todos los principios y procesos antes de que la serie de seminarios web continúe y cubra características más particulares.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Info e Inscripciones[/link]With the DECISIVE solution for decentralised biowaste management reaching its final stage, the project partners (ENT Foundation among them) who have been working on its development are now launching a series of webinars to bring the solution closer to external audience.
The series of 4 webinars will present the DECISIVE journey to a wider audience who weren’t able to attend the previously organised focus groups, workshops, conferences and other physical meetings. Furthermore, with the current sanitary conditions and limited opportunities for organising more demonstration site visits, these webinars are believed to achieve the envisaged dissemination and showcase the project’s results and installations.
The webinar series starts on April 23 at 11.00 with the first one titled “DECISIVE: The Concept”. The technology developers will walk the audience through the different phases of this development including the different technologies deployed – micro anaerobic digestion, solid state fermentation and the Stiling engine as the technology chosen for the valorisation of the produced biogas. Furthermore, in order to link the concept to modern biowaste management practices, a waste operator would reflect on how the DECISIVE concept could contribute to various biowaste management challenges.
This first webinar would be followed by 3 more webinars further explaining the results achieved, as well as acommpanying tools which help the deployment of the DECISIVE concept. Namely, the webinars to follow will be “DECISIVE: The Tool” focusing on the Decision Support Tool, a tool which helps local and regional authorities and waste operators to assess their biowaste management scenarios including the biowaste arisings, their hotspots, quantities and other territorial characteristics. This second webinar will take place on 11 June at 11h. In order to present what the DECISIVE solution looks like in practice, two more webinars “DECISIVE: Demonstration” will describe thoroughly the two demonstration sites in Lyon, France and Dolina, Italy.
What concerns the first webinar, the provisional topics and speakers include:

 • Anne Tremier of INRAE, the project coordinator describing the underlying principles and objectives of the DECISIVE Concept
 • INRAE as the developers of the micro anaerobic digestion and its downscaling to smaller waste quantities, lab results, accepted solution and its advantages
 • Claudio Fontana of ITS Energy who would focus on the Stirling engine and why did it make it as the chosen technology for biogas valorisation, its key features and performances
 • Oscar Prado of AERIS as the project partner adjusting solid state fermentation processes to the rest of the concept describing its development, lab testing and where does it exactly come into the overall process
 • Pablo Kroff of SUEZ who would provide the closing speech on where the DECISIVE concept comes into decentralised biowaste management and what would be the benefits it brings to local and regional authoirities but also operators of such installations

The webinar is expected to last 1h30 including the Q&A session which would allow all the interested parties to fully understand all the principles and processes before the webinar series continue and cover more particular features.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Info & Registration[/link]