La Fundació ENT ha signat, juntament amb moltes altres organitzacions, una carta dirigida a la Ministra espanyola d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina. El motiu de la carta és sol·licitar-li límits de pesca sostenibles en línia amb la Política Pesquera Comunitària (PPC), que exigeix el fi de la sobrepesca al 2015 sempre que sigui possible i, de forma progressiva i gradual, no més tard del 2020 per a totes les poblacions.
Concretament, a la carta, les organitzacions signants sol·liciten a la Ministra Tejerina que, durant el Consell de Ministres de Pesca que tindrà lloc el proper desembre a Brussel·les (moment en el qual es negociaran els límits de pesca per 2017 per a les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-est), es respecti el consell científic i demostri el seu compromís en aconseguir els objectius marcats en la PPC.
Les entitats signants de la carta celebren els progressos realitzats en els últims anys en la reducció del nivell mig de sobrepesca, però al seu torn, adverteixen que segons l’últim informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de Pesca de la UE (CCTEP), més del 60% de les poblacions avaluades de la UE són encara fora dels límits biològics de seguretat i gairebé la meitat continuen subjectes a sobrepesca. Motius pels quals les vint-i-vuit organitzacions sol·liciten a la ministra progressos clars i tangibles cap a la fi de la sobrepesca en el menor temps possible, així com informes socioeconòmics en aquells casos on assolir els objectius de la PPC posés en perill la sostenibilitat socioeconòmica de les flotes implicades.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la carta enviada a la ministra[/link]La Fundació ENT ha firmado, junto con numerosas otras organizaciones, una carta dirigida a la Ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para solicitarle límites de pesca sostenibles en línea con la Política Pesquera Común (PPC), que exige el fin de la sobrepesca en 2015 siempre que sea posible y, de forma progresiva y paulatina, no más tarde de 2020 para todas las poblaciones.
Concretamente, en la carta, las organizaciones firmantes solicitan a la Ministra Tejerina que, durante el Consejo de Ministros de Pesca que tendrá lugar el próximo diciembre en Bruselas (momento en el que se negociarán los límites de pesca para 2017 para las principales especies comerciales del Atlántico Nordeste), se respete el consejo científico y demuestre su compromiso en alcanzar los objetivos marcados en la PPC.
Las entidades firmantes de la carta celebran los progresos realizados en los últimos años en la reducción del nivel promedio de sobrepesca, pero a su vez, advierten que según el último informe del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la UE (CCTEP), más del 60% de las poblaciones evaluadas de la UE están aún fuera de los límites biológicos de seguridad y casi la mitad permanecen sujetas a sobrepesca. Motivos por los que las veintiocho organizaciones solicitan a la Ministra progresos claros y tangibles hacia el fin de la sobrepesca en el menor tiempo posible, así como informes socio-económicos en aquellos casos donde alcanzar los objetivos de la PPC pusiesen en serio peligro la sostenibilidad socioeconómica de las flotas implicadas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la carta enviada a la ministra[/link]