En aquest informe s’estudiaven diferents mesures per promoure la custòdia del territori a nivell estatal. Els capítols corresponents a fiscalitat realitzaven una descripció detallada de la fiscalitat aplicable tant a les entitats de custòdia del territori com als propietaris amb acords de custòdia subscrits. Per altra banda, l’estudi realitzava propostes per afavorir la custòdia aplicant modificacions als principals impostos estatals i també utilitzant altres instruments econòmics, com subvencions, pagament per serveis ambientals, etc. Finalment, l’estudi realitzava una descripció dels incentius a la custòdia del territori existents en altres països, com Anglaterra, França, EEUU i diversos països de llatinoamèrica.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

En este informe se estudiaban diferentes medidas para promover la custodia del territorio a nivel estatal. Los capítulos correspondientes a fiscalidad realizaban una descripción detallada de la fiscalidad aplicable tanto a las entidades de custodia del territorio como a los propietarios con acuerdos de custodia suscritos. Por otra parte, el estudio realizabapropuestas para favorecer la custodia aplicando modificaciones a los principales impuestos estatales y también utilizandootros instrumentos económicos, como subvenciones, pago por servicios ambientales, etc. Finalmente, el estudio realizabauna descripción de los incentivos a la custodia del territorio existentes en otros países, como Inglaterra, Francia, EEUU yvarios países de Latinoamérica.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Fundación Biodiversidad[/client_es]In this report different measures to promote land stewardship statewide were studied. The chapters on taxation carried out a detailed description of the taxation applicable both to entities of  land stewardship as to homeowners with signed custody agreements . Moreover, the study carried out proposals to encourage custody applying modifications to the main state taxes and also using other economic instruments such as subsidies, payment for environmental services, etc. Finally, the study carried out a description of incentives to land stewardship existing in other countries such as England, France, the US and several Latin American countries.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2009[/data_en]
[client_en]Fundación Biodiversidad[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Fundación Biodiversidad