La darrera setmana la Fundación Alternativas va treure a la llum el seu segon Informe sobre sostenibilidad en España 2017: cambio de rumbo, tiempo de acción. Aquest informe, coordinat per Ana Belén Sánchez, compta amb la participació d’Ignasi Puig Ventosa (ENT).
Ignasi Puig és l’autor de l’article 5è titulat “Política económica y fiscalidad verde para una economía circular en España” dins l’apartat “Medidas necesarias para sentar las bases de una econmía circular en España”.
Aquesta segona edició inclou una revisió sobre la situació a nivell internacional dels principals indicadors sobre sostenibilitat ambiental del planeta. Es constata la urgència de passar a l’acció si volem evitar situacions encara més catastròfiques de les viscudes fins ara, relacionades amb l’augment del canvi climàtic i la cada vegada més urgent escassetat de recursos naturals, que es manifesta amb especial gravetat en els països i les regions més vulnerables del planeta, on habiten les persones amb menys recursos.
L’Informe revisa els avenços de la Unió Europea en els últims mesos en relació a la promoció d’una economia circular i baixa en carboni, i identifica algunes de les mesures que s’haurien de prendre a la Unió Europea. S’analitza també la sostenibilitat de les formes de vida dels europeus, identificant les raons per les grans diferències en impacte ambiental dels ciutadans europeus, així com les raons que porten a alguns d’ells a adquirir patrons de consum menys contaminants.
En l’àmbit espanyol, l’Informe s’enfoca en cinc grans àrees, en què l’acció és imprescindible per permetre l’avanç en sostenibilitat del país. La política energètica, en el marc d’acord de París de canvi climàtic, és la primera d’elles. Espanya encara depèn en gran mesura d’energies fòssils, que a més provenen de tercers països. La transició a un mix energètic més net és una de les grans tasques a desenvolupar en els propers anys i en la qual la implicació de tots, govern, empresa i ciutadania és indispensable. La millora de la sostenibilitat ambiental i social de les nostres ciutats és un altre repte, molt vinculat a l’anterior, sobre el qual ja hem començat a veure algunes bones iniciatives, però en el que encara queda un llarg camí per recórrer. Una reforma fiscal verda continua sent la gran oportunitat per contribuir a resoldre molts dels problemes ambientals que patim, que és precisament la qüestió que aborda el capítol d’Ignasi Puig.
Les mesures necessàries per acabar amb una xacra que assola cada any als nostres ecosistemes com són els incendis forestals és una altra de les àrees en què incideix l’Informe. Finalment, s’aborda un dels sectors més importants per a l’economia del país, el turisme, i descriu el llarg camí que encara cal recórrer per transformar aquest sector en un motor de sostenibilitat i no en font de contaminació i malestar social.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’informe (pdf)[/link]La semana pasada la Fundación Alternativas sacó a la luz su segundo Informe sobre sostenibilidad en España 2017: cambio de rumbo, tiempo de acción. Este informe, coordinado por Ana Belén Sánchez, cuenta con la participación de Ignasi Puig Ventosa (ENT).
Ignasi Puig es el autor del artículo 5 titulado “Política económica y fiscalidad verde para una economía circular en España” dentro del apartado “Medidas necesarias para sentar las bases de una econmía circular en España”.
Esta segunda edición incluye una revisión sobre la situación a nivel internacional de los principales indicadores sobre sostenibilidad ambiental del planeta. Se constata la urgencia de pasar a la acción si queremos evitar situaciones aún más catastróficas de las vividas hasta ahora, relacionadas con el aumento del cambio climático y la cada vez más acuciante escasez de recursos naturales, que se manifiesta con especial gravedad en los países y las regiones más vulnerables del planeta, donde habitan las personas con menos recursos.
El Informe revisa los avances de la Unión Europea en los últimos meses en relación a la promoción de una economía circular y baja en carbono, e identifica algunas de las medidas que deberían tomarse a la Unión Europea. Se analiza también la sostenibilidad de los modos de vida de los europeos, identificando las razones para las grandes diferencias en impacto ambiental de los ciudadanos europeos, así como las razones que llevan a algunos de ellos a adquirir patrones de consumo menos contaminantes.
En el ámbito español, el Informe se enfoca en cinco grandes áreas, en las que la acción es imprescindible para permitir el avance en sostenibilidad del país. La política energética, en el marco de Acuerdo de París de cambio climático, es la primera de ellas. España aún depende en gran medida de energías fósiles, que además provienen de terceros países. La transición a un mix energético más limpio es una de las grandes tareas a desarrollar en los próximos años y en la que la implicación de todos, gobierno, empresa y ciudadanía es indispensable. La mejora de la sostenibilidad ambiental y social de nuestras ciudades es otro reto, muy vinculado al anterior, sobre el que ya hemos empezado a ver algunas buenas iniciativas, pero en el que aún queda un largo camino por recorrer. Una reforma fiscal verde continúa siendo la gran oportunidad para contribuir a resolver muchos de los problemas ambientales que sufrimos, que es precisamente la cuestión que aborda el capítulo de Ignasi Puig.
Las medidas necesarias para acabar con una lacra que asola cada año a nuestros ecosistemas como son los incendios forestales es otra de las áreas en las que incide el Informe. Finalmente, se aborda uno de los sectores más importantes para la economía del país, el turismo, y describe el largo camino que aún debemos recorrer para transformar este sector en un motor de sostenibilidad y no en fuente de contaminación y malestar social.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al informe (pdf)[/link]

Leave a Reply