Juanjo Iraegui Navarro (ENT)
En els darrers anys, el govern de l’Estat espanyol va decidir que havia arribat el moment, no només de deixar d’impulsar les energies renovables, sinó també d’entorpir-ne el seu desenvolupament.
Si ens centrem en les energies renovables per a la generació d’energia elèctrica, veiem que pels actuals nivells de consum d’energia, s’ha assolit l’objectiu de generació que el situa al voltant del 40% d’aprofitament d’aquestes fonts d’energia. Tot i així, cal tenir present que s’està lluny de complir amb els objectius de potència instal·lada establerts al PANER 2011-2020 (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2010). L’explicació la trobem en el fet que el consum d’energia elèctrica ha baixat entorn el 7% durant el període 2008-2013. És a dir, la taxa mitjana anual de reducció ha passat a ser de l’1,1% anual, quan en el període 1990-2008 la taxa anual va ser del 6,4% (Red Eléctrica de España, 2016). Tot això porta a concloure que en el moment que torni a augmentar el consum d’energia elèctrica es reduirà, de facto, la contribució de les energies renovables, fent incomplir els compromisos adquirits per l’Estat espanyol per l’any 2020.
Les accions més determinants dutes a terme pel govern espanyol per aturar el desplegament de les renovables han estat, d’una banda, revisar de manera unilateral les condicions de la retribució a la generació del Règim Especial empitjorant-les de manera considerable, i d’altra banda, regular l’autoconsum creant l’anomenat “impost al sol”.
Un dels arguments per adoptar la primera d’aquestes mesures, ha estat l’elevat cost que representa la prima a les energies renovables. És cert que les energies renovables representen al voltant del 40% del cost de les activitats regulades, però també és cert que redueixen els costos de generació en el mercat. Alguns estudis que analitzen el fenomen conegut com a ‘merit-order effect’ conclouen que l’impacte d’un GWh addicional produït per fonts d’energia renovable comporta la reducció del preu de l’energia elèctrica en el mercat al voltant d’1-1,9 €/MWh (Gelabert, Labandeira, & Linares, 2011)(Würzburg, Labandeira, & Linares, 2013). Aquests estudis sostenen que el balanç econòmic final de les energies renovables és neutre.
Aquest efecte està resultant especialment determinant per aquest primers mesos del 2016. L’elevada pluviometria ha permès una major producció hidràulica, fet que ha contribuït a que el preu de l’energia elèctrica en el mercat diari s’hagi reduït un 40% (Operador del Mercado Ibérico de la Energía, 2016).
Per finalitzar aquest editorial, hem d’afegir una informació, potser la més important, i és que l’energia eòlica i fotovoltaica estan arribant a la paritat de xarxa amb altres tecnologies que prèviament eren més competitives (Lazard, 2015). És a dir, si les polítiques adoptades pel govern no dificultessin el seu desplegament, aquestes tecnologies podrien créixer de manera important.

Gelabert, L., Labandeira, X., & Linares, P. (2011). Renewable Energy and Electricity Prices in Spain. Economics for Energy, Working Paper WP01.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2010). Plan de acción nacional de energías renovables de españa (paner) 2011 – 2020, 173.
Lazard. (2015). Lazard’s levelized cost of energy analysis — version 9.0, (November).
Operador del Mercado Ibérico de la Energía. (2016). INT_INTERANU_PFM_DEM_01_01_1998_31_12_2222.
Red Eléctrica de España. (2016). 1_balances_de_energia_electrica_abr16.
Würzburg, K., Labandeira, X., & Linares, P. (2013). Renewable generation and electricity prices: Taking stock and new evidence for Germany and Austria. Energy Economics, 40, 159–171.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Juanjo Iraegui Navarro (ENT)
En los últimos años, el gobierno del Estado español decidió que había llegado el momento, no sólo de dejar de impulsar las energías renovables, sino también de entorpecer su desarrollo.
Si nos centramos en las energías renovables para la generación de energía eléctrica, vemos que para los actuales niveles de consumo de energía, se ha alcanzado el objetivo de generación que lo sitúa alrededor del 40% de aprovechamiento de estas fuentes de energía. Aún así, hay que tener presente que se está lejos de cumplir con los objetivos de potencia instalada establecidos en el PANER 2011-2020 (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2010). La explicación la encontramos en el hecho de que el consumo de energía eléctrica ha bajado en torno al 7% durante el periodo 2008-2013. Es decir, la tasa media anual de reducción ha pasado a ser del 1,1% anual, cuando en el período desde 1990 hasta 2008 la tasa anual fue del 6,4% (Red Eléctrica de España, 2016). Todo esto lleva a concluir que en el momento que vuelva a aumentar el consumo de energía eléctrica se reducirá, de facto, la contribución de las energías renovables, haciendo incumplir los compromisos adquiridos por el Estado español para el año 2020.
Las acciones más determinantes llevadas a cabo por el gobierno español para detener el desarrollo de las renovables han sido, por un lado, revisar de manera unilateral las condiciones de la retribución a la generación del Régimen Especial empeorandolas de manera considerable, y de otra parte, regular el autoconsumo creando el llamado “impuesto al sol”.
Uno de los argumentos para adoptar la primera de estas medidas, ha sido el elevado coste que representa la prima a las energías renovables. Es cierto que las energías renovables representan alrededor del 40% del coste de las actividades reguladas, pero también es cierto que reducen los costes de generación en el mercado. Algunos estudios que analizan el fenómeno conocido como ‘mérito-order effect’ concluyen que el impacto de un GWh adicional producido por fuentes de energía renovable conlleva la reducción del precio de la energía eléctrica en el mercado alrededor de 1-1,9 €/MWh (Gelabert, Labandeira, & Linares, 2011) (Würzburg, Labandeira, & Linares, 2013). Estos estudios sostienen que el balance económico final de las energías renovables es neutro.
Este efecto está resultando especialmente determinante para estos primeros meses de 2016. La elevada pluviometría ha permitido una mayor producción hidráulica, lo que ha contribuido a que el precio de la energía eléctrica en el mercado diario se haya reducido un 40% (Operador del Mercado Ibérico de la Energía, 2016).
Para finalizar este editorial, tenemos que añadir una información, quizá la más importante, y es que la energía eólica y fotovoltaica están llegando a la paridad de red con otras tecnologías que previamente eran más competitivas (Lazard, 2015). Es decir, si las políticas adoptadas por el gobierno no dificultaran su desarrollo, estas tecnologías podrían crecer de manera importante.

Gelabert, L., Labandeira, X., & Linares, P. (2011). Renewable Energy and Electricity Prices in Spain. Economics for Energy, Working Paper WP01.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2010). Plan de acción nacional de energías renovables de españa (paner) 2011 – 2020, 173.
Lazard. (2015). Lazard’s levelized cost of energy analysis — version 9.0, (November).
Operador del Mercado Ibérico de la Energía. (2016). INT_INTERANU_PFM_DEM_01_01_1998_31_12_2222.
Red Eléctrica de España. (2016). 1_balances_de_energia_electrica_abr16.
Würzburg, K., Labandeira, X., & Linares, P. (2013). Renewable generation and electricity prices: Taking stock and new evidence for Germany and Austria. Energy Economics40, 159–171.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]