La Fundació ENT ha participat en l’informe Assessment of country reports and proposals for country-specific recommendations dirigit per Green Budget Europe i amb la participació de CEE BankWatch i l’European Environment Bureau.
La Fundació ENT es va encarregar de les anàlisis i propostes per a Espanya i Portugal.
Per a tots els països, el treball ha consistit en una anàlisi dels European Semester Country Reports. Sobre aquesta base, l’informe desenvolupa recomanacions per avançar cap a una economia sostenible i una societat amb baixes emissions de carboni.
Una inversió oportuna en energies renovables, adaptació al canvi climàtic i infraestructures podria estimular la innovació en noves tecnologies i augmentar l’eficiència energètica, crear nous llocs de treball i reduir els costos de producció.
Per aconseguir això, les reformes fiscals ecològiques a nivell estatal han de ser accelerades mitjançant el Semestre Europeu, i els plans estatals de despesa pública i d’inversió dels Estats membres s’han d’alinear amb un desenvolupament sostenible.
Referència completa de l’informe | “2017. ASSESSMENT OF COUNTRY REPORTS AND PROPOSALS FOR COUNTRY-SPECIFIC RECOMMENDATIONS. From Challenge to Opportunity: Shadow Country Reports in Support of the European Semester Cycle”
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Nota de premsa de Green Budget Europe[/link]La Fundació ENT ha participado en el informe Assessment of country reports and proposals for country-specific recommendations dirigido por Green Budget Europe y con la participación de CEE BankWatch y la European Environment Bureau.
La Fundació ENT se encargó de los análisis y propuestas para España y Portugal.
Para todos los países, el trabajo ha consistido en un análisis de los European Semester Country Reports. Sobre esta base, el informe desarrolla recomendaciones para avanzar hacia una economía sostenible y una sociedad con bajas emisiones de carbono.
Una inversión oportuna en energías renovables, adaptación al cambio climático e infraestructuras podría estimular la innovación en nuevas tecnologías y aumentar la eficiencia energética, crear nuevos puestos de trabajo y reducir los costes de producción.
Para lograr esto, las reformas fiscales ecológicas a nivel estatal deben ser aceleradas a través del Semestre Europeo, y los planes estatales de gasto público y de inversión de los Estados miembros deben alinearse con un desarrollo sostenible.
Referencia completa del informe | “2017. ASSESSMENT OF COUNTRY REPORTS AND PROPOSALS FOR COUNTRY-SPECIFIC RECOMMENDATIONS. From Challenge to Opportunity: Shadow Country Reports in Support of the European Semester Cycle”
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Nota de prensa de Green Budget Europe[/link]Fundació ENT has participated in the ASSESSMENT OF COUNTRY REPORTS AND PROPOSALS FOR COUNTRY-SPECIFIC RECOMMENDATIONS led by Green Budget Europe, and with the participation of CEE BankWatch and the European Environment Bureau.
Fundació ENT was responsible for the analysis and proposals for Spain and Portugal.
For all countries, the work has consisted of an analysis of the European Semester Country Reports. On this basis, the report develops recommendations towards a sustainable economy and low-carbon society by stimulating investment, innovation and creating new jobs.
A timely investment in alternative energy, climate adaptation and infrastructure could stimulate innovation in new technology and increase energy efficiency, create new jobs and lower production costs.
In order to achieve this, national Environmental Fiscal Reforms should be accelerated via the European Semester, and Member States’ national public spending and investment plans should be checked against their delivery on sustainable development.
Full reference to the report | “2017. ASSESSMENT OF COUNTRY REPORTS AND PROPOSALS FOR COUNTRY-SPECIFIC RECOMMENDATIONS. From Challenge to Opportunity: Shadow Country Reports in Support of the European Semester Cycle”
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Green Budget Europe Press release[/link]