L’any 2009, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar a ENT un estudi sobre els impactes socioambientals i econòmics dels sectors comerç i consum a Catalunya. Aquest estudi s’emmarcava en els treballs previs a la redacció de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

L’estudi incloïa l’anàlisi del marc normatiu aplicable als sectors comerç i consum, la caracterització d’aquests dos sectors i de l’estat dels mateixos en relació a altres comunitats autònomes i d’altres països europeus, la identificació dels principals impactes socioambientals i la seva quantificació mitjançant una sèrie d’indicadors, la priorització dels impactes identificats i la identificació d’objectius estratègics per a aquests dos sectors.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge