En primer lloc, es va realitzar una descripció del règim fiscal aplicable als agricultors i a les explotacions agràries, dels beneficis fiscals existents pel sector agrícola, així com del règim fiscal aplicable a propietaris privats que vulguin cedir les seves terres a agricultors, fundacions, associacions o administracions públiques per a ús agrícola, recreatiu o de conservació.

Per una altra banda, es van descriure algunes de les experiències nacionals i internacionals relacionades amb els incentius fiscals sobre el sector agrícola que podien resultar interessants.

Finalment, es van analitzar les possibilitats que ofereix la legislació actual (valenciana i espanyola) en quan a beneficis fiscals per al sector agrícola, com per exemple: bonificacions en l’IRPF, en l’IVA, en l’Impost sobre Bens Immobles, en l’Impost sobre Hidrocarburs, etc. I es van plantejar propostes de modificació de la normativa d’aquests incentius, a escala de la Comunitat Valenciana.

Igualment es van detallar possibles instruments tributaris de finançament per a l’Horta de València, així com possibilitats d’actuació dels municipis en matèria d’incentius en el marc de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Generalitat Valenciana