Del 28 de novembre al 3 de desembre de 2018, Maria Mestre d’ENT conjuntament amb una representant de l’ARC, ha viatjat a la Paz (Bolívia) per a la realització d’una assistència tècnica per a l’elaboració d’un reglament de responsabilitat ampliada del productor per a envasos de plaguicides a Bolívia.
El treball ha consistit en la revisió tècnica de la proposta de REGLAMENT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’ENVASOS BUITS DE PLAGUICIDES EN EL MARC DE LA RESPONSABILITAT ESTESA DEL PRODUCTOR elaborada conjuntament entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Fundación PLAGBOL, Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA) y AGROINCO.
Posteriorment a la primera revisió, s’ha dut a terme una jornada de treball amb representants de l’APIA, Fundació PLAGBOL i APRISA, i amb tècnics del MMAyA i l’Agència de Residus de Catalunya, i una segona sessió amb un tècnic jurídic de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS), tècnics del MMAyA i una tècnica de l’Agència de Residus de Catalunya.
L’assistència tècnica tindrà continuïtat durant el primer trimestre de 2019 amb el recolzament a l’elaboració d’una estratègia general de responsabilitat ampliada del productor per les ampolles PET, bosses de polietilè, pneumàtics, piles, bateries i RAEEs, els fluxos de residus que el marc normatiu de residus de Bolívia determina que seran gestionats en règim de responsabilitat ampliada del productor.
Aquest projecte es un encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc del Programa de Cooperació tècnica que Catalunya té amb el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolívia (MMAyA) per donar suport al projecte d’enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2018, María Mestre de ENT conjuntamente con una representante de la ARC, ha viajado a la Paz (Bolivia) para la realización de una asistencia técnica para la elaboración de un reglamento de responsabilidad ampliada del productor para envases de plaguicidas en Bolivia.
El trabajo ha consistido en la revisión técnica de la propuesta de REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Fundación PLAGBOL, Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA) y AGROINCO.
Posteriormente a la primera revisión, se ha llevado a cabo una jornada de trabajo con representantes de la APIA, Fundación PLAGBOL y aprisa, y con técnicos del MMAyA y la Agencia de Residuos de Cataluña, y una segunda sesión con un técnico jurídico de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Solidos (DGGIRS), técnicos del MMAyA y una técnica de la Agencia de Residuos de Cataluña.
La asistencia técnica tendrá continuidad durante el primer trimestre de 2019 con el apoyo en la elaboración de una estrategia general de responsabilidad ampliada del productor para las botellas PET, bolsas de polietileno, neumáticos, pilas, baterías y RAEEs, los flujos de residuos que el marco normativo de residuos de Bolivia determina que serán gestionados en régimen de responsabilidad ampliada del productor.
Este proyecto es un encargo de la Agencia de Residuos de Cataluña en el marco del Programa de Cooperación técnica que Cataluña tiene con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA) para apoyar el proyecto de fortalecimiento Institucional en materia de gestión de residuos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]