El projecte RES PUBLICA tenia com a finalitat principal, promoure un ús més eficient de les Fonts d’Energia Renovable (RES) i l’Ús Racional de l’Energia (RUE). En aquest cas, l’objectiu era el de definir un Programa d’Energia per l’àmbit de la província de Barcelona, com instrument per assolir una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En la primera fase del projecte es va seguir un procediment participatiu amb representants de les administracions i agents socials i econòmics, per a la definició del Programa d’Energia, aconseguint identificar d’aquesta manera un ampli ventall d’accions a desenvolupar en diversos àmbits. Aquesta participació es va canalitzar a través de la creació d’un Fòrum, on es va debatre sobre els punts forts i febles del model energètic, i on es va elaborar el Pla d’actuació i  la priorització d’accions.

A la segona fase, la qual era objecte d’aquest estudi, el projecte RES PUBLICA establia la necessitat d’analitzar la viabilitat de les accions que s’havien designat com a prioritàries a fi de facilitar la seva implementació al més aviat possible. L’aplicació del Programa d’Energia i de les accions prioritàries en particular, va disposar d’un sistema d’indicadors que va  permetre fer el seu seguiment, tant a nivell de la gestió del programa com del desenvolupament i del resultat de les accions.

Una de les accions més rellevants va ser l’elaboració dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) a nivell municipal.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

El proyecto RES PUBLICA tenía como finalidad principal promover un uso eficiente de las Fuentes de Energía Renovable (RES) y el Uso Racional de la Energía (RUE). En este caso, el objetivo era el de definir un Programa de Energía para el ámbito de la provincia de Barcelona, como instrumento para conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la primera fase del proyecto se siguió un procedimiento participativo con representantes de las administraciones y agentes sociales y económicos, para la definición del Programa de Energía, consiguiendo identificar de esta forma un amplio abanico de acciones a desarrollar en diferentes ámbitos. Esta participación se canalizó a través de la creación de un Fórum, donde se debatió sobre los puntos fuertes y débiles del modelo energético, y donde se elaboró el Plan de Actuación y la priorización de acciones.

En la segunda fase, de la cual era objeto este estudio, el proyecto RES PUBLICA estableció la necesidad de analizar la viabilidad de las acciones que se habían designado como prioritarias con el objetivo de facilitar su implementación lo antes posible. La aplicación del Programa de la Energía y de las acciones prioritarias en particular, dispuso de un sistema de indicadores que permitió hacer su seguimiento, tanto a nivel de la gestión del programa como del desarrollo y del resultado de las acciones.

Una de las acciones más relevantes fue la elaboración de los Planes de Acción para la Energia Sostenible (PAES) a nivel municipal.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Diputació de Barcelona[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Diputació de Barcelona