El projecte RES PUBLICA tenia com a finalitat principal, promoure un ús més eficient de les Fonts d’Energia Renovable (RES) i l’Ús Racional de l’Energia (RUE). En aquest cas, l’objectiu era el de definir un Programa d’Energia per l’àmbit de la província de Barcelona, com instrument per assolir una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En la primera fase del projecte es va seguir un procediment participatiu amb representants de les administracions i agents socials i econòmics, per a la definició del Programa d’Energia, aconseguint identificar d’aquesta manera un ampli ventall d’accions a desenvolupar en diversos àmbits. Aquesta participació es va canalitzar a través de la creació d’un Fòrum, on es va debatre sobre els punts forts i febles del model energètic, i on es va elaborar el Pla d’actuació i  la priorització d’accions.

A la segona fase, la qual era objecte d’aquest estudi, el projecte RES PUBLICA establia la necessitat d’analitzar la viabilitat de les accions que s’havien designat com a prioritàries a fi de facilitar la seva implementació al més aviat possible. L’aplicació del Programa d’Energia i de les accions prioritàries en particular, va disposar d’un sistema d’indicadors que va  permetre fer el seu seguiment, tant a nivell de la gestió del programa com del desenvolupament i del resultat de les accions.

Una de les accions més rellevants va ser l’elaboració dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) a nivell municipal.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Diputació de Barcelona