Avui 1 de setembre donem el tret de sortida al projecte de recerca “DECISIVE” (DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), que finalitzarà l’agost de 2020. El proper dilluns 5 i dimarts 6 de setembre tindrà lloc a Rennes (França) el Kick Off Meeting del projecte, al qual hi assistiran 3 membres de la Fundació ENT. 
El projecte forma part del programa europeu H2020 i està coordinat per l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (França), conjuntament amb diferents socis d’arreu de la UE, que dilluns es troben per primer cop en un Kick Off meeting a Rennes.:

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Spain)
 • AARHUS UNIVERSITET (Denmark)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG (Germany)
 • FUNDACIÓ ENT (Spain)
 • INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL (Italy)
 • AERIS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES S.L. (Spain)
 • ASSOCIATION DES CITES ET DES REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES (Belgium)
 • AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (Spain)
 • PSUTEC SPRL (Belgium)
 • SUEZ ENVIRONNEMENT (France)
 • HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL (Germany)
 • REFARMERS (France)

L’atractiu creixent de les ciutats condueix a l’augment de la població, l’augment de les demandes energètiques i d’aliments en les zones urbanes. Això fa que la gestió dels residus urbans sigui cada cop més exigent, tant en termes de logística com d’impactes mediambientals o sobre la salut. Per disminuir aquest impacte ambiental i contribuir a una millor capacitat de recuperació de les zones urbanes, l’energia, l’aprovisionament d’aliments, els sistemes de gestió de residus han de ser millorats per augmentar el reciclatge i la valorització dels recursos locals.
En aquest context, el projecte DECISIVE proposa canviar el present metabolisme urbà per a la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), l’energia i els residus biològics cap a una economia més circular i avaluar l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de residus. Per tant, el desafiament serà passar d’una “caixa gris” urbana, el que implica principalment la importació de béns i la gestió de residus des de i cap a fora del context urbà, a una organització cooperativa de les xarxes intra i peri-urbanes que permeti la valorització local i descentralitzada dels residus orgànics, a través de l’energia i la producció de bioproductes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hoy 1 de septiembre iniciamos el proyecto de investigación “DECISIVE” (DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), que finalizará en agost de 2020. El próximo lunes 5 y martes 6 de septiembre tendrá lugar en Rennes (Francia) el Kick Off Meeting del proyecto, en el cual asistirán 3 miembros de la Fundació ENT. 
El proyecto forma parte del programa europeo H2020 y está coordinado por el Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (Francia), conjuntamente con diferentes socios de toda la UE:

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Spain)
 • AARHUS UNIVERSITET (Denmark)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG (Germany)
 • FUNDACIÓ ENT (Spain)
 • INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL (Italy)
 • AERIS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES S.L. (Spain)
 • ASSOCIATION DES CITES ET DES REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES (Belgium)
 • AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (Spain)
 • PSUTEC SPRL (Belgium)
 • SUEZ ENVIRONNEMENT (France)
 • HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL (Germany)
 • REFARMERS (France)

El atractivo creciente de las ciudades conduce al aumento de la población, al aumento de las demandas energéticas y de alimentos en las zonas urbanas. Esto hace que la gestión de los residuos urbanos sea cada vez más exigente, tanto en términos de logística como de impactos medioambientales o sobre la salud. Para disminuir este impacto ambiental y contribuir a una mejor capacidad de recuperación de las zonas urbanas, la energía, el aprovisionamiento de alimentos, los sistemas de gestión de residuos deben ser mejorados para aumentar el reciclaje y la valorización de los recursos locales.
En este contexto, el proyecto DECISIVE propone cambiar el presente metabolismo urbano para la materia orgánica (alimentos, plantas, etc.), la energía y los residuos biológicos hacia una economía más circular y evaluar el impacto de estos cambios en todo el ciclo de gestión de residuos. Por lo tanto, el desafío será pasar de una “caja gris” urbana, lo que implica principalmente la importación de bienes y la gestión de residuos desde y hacia fuera del contexto urbano, a una organización cooperativa de las redes intra y peri-urbanas que permita la valorización local y descentralizada de los residuos orgánicos, a través de la energía y la producción de bioproductos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Today 1st September starts the research project “DECISIVE” (DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), which will last until August 2020. Next 5th and 6th of September the kick-off meeting of the project will be held in Rennes (France). Three members of Fundació ENT will attend.
The project is part of the H2020 programme and is coordinated by the Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (France), with different partners around the EU:

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Spain)
 • AARHUS UNIVERSITET (Denmark)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG (Germany)
 • FUNDACIÓ ENT (Spain)
 • INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL (Italy)
 • AERIS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES S.L. (Spain)
 • ASSOCIATION DES CITES ET DES REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES (Belgium)
 • AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (Spain)
 • PSUTEC SPRL (Belgium)
 • SUEZ ENVIRONNEMENT (France)
 • HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL (Germany)
 • REFARMERS (France)

The growing attractiveness of cities leads to increasing population, thus rising energetic and food demands in urban areas. This makes urban waste management increasingly challenging, both in terms of logistics and environmental or health impacts. To decrease the cities’ environmental impacts and to contribute to a better resilience of urban areas towards energy or food supply crisis, waste management systems have to be improved to increase the recycling of resources and local valorisation.
In this context, the DECISIVE project proposes to change the present urban metabolism for organic matter (foods, plants, etc.), energy and biowaste to a more circular economy and to assess the impacts of these changes on the whole waste management cycle. Thus, the challenge will be to shift from an urban “grey box”, implying mainly goods importation and extra-urban waste management, to a cooperative organization of intra- and peri-urban networks enabling circular local and decentralised valorisation of biowaste, through energy and bio-products production. Such a new waste management paradigm is expected to increase the sustainability of urban development by:
(1) promoting citizens awareness about waste costs and values;
(2) promoting renewable energy production and use in the city;
(3) developing an industrial ecology approach that can promote the integration between urban and peri-urban areas, by providing valuable agronomic by-products for urban agriculture development and so improving the balance of organic products and waste in the city;
(4) developing new business opportunities and jobs.
In order to achieve these objectives, the project DECISIVE will develop and demonstrate eco-innovative solutions, addressed to waste operators and public services, consisting of:
(1) a decision support tool to plan, design and assess efficient decentralised management networks for biowaste in urban areas;
(2) eco-designed micro-scale anaerobic digestion and solid-state fermentation processes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]