La Fundació ENT ha presentat aportacions al projecte d’Ordre Ministerial per la qual s’estableixen les normes generals per a l’exempció d’autorització del tractament de residus biodegradables mitjançant compostatge domèstic, comunitari i agrari, en el marc del procés d’informació pública que va finalitzar el 13 de març.

Aquesta ordre ministerial deriva dels requeriments de l’article 28.2 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular per establir les condicions en què el compostatge domèstic i comunitari estarà exempt d’autorització d’acord amb l’article 34. A més, la norma també ha de definir els requisits d’informació necessaris per calcular la contribució del compostatge domèstic i comunitari als objectius de preparació per a la reutilització i el reciclatge seguint la metodologia de la Unió Europea.

Aquesta regulació té rellevància ja que el compostatge in situ i el compostatge agrícola poden contribuir als objectius de reciclatge donant una solució pràctica i en una escala temporal curta al tractament dels bioresidus generats, especialment de zones amb baixa densitat, productors dispersos, grans productors i regions on no es disposi de les infraestructures o la capacitat suficient per gestionar els fluxos de bioresidus que es capturin mitjançant les noves implantacions de la recollida separada de matèria orgànica que s’espera que proliferin en compliment de l’obligació establerta per la Llei 7/2022 a l’article 25 (1).

 

(1) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809 Obligació de recollir de forma separada els bioresidus d’origen domèstic, incloent-hi el compostatge domèstic o comunitari, abans del 30 de juny de 2022 per a les entitats locals amb més de cinc mil habitants, i abans del 31 de desembre de 2023 per a la resta. Per als bioresidus comercials i industrials, tant gestionats per les entitats locals com de manera directa per gestors autoritzats, també s’estableix l’obligatorietat de separar-los en origen abans del 30 de juny del 2022.