Aquest febrer, Antoni Llabrés s’ha incorporat al projecte ENT per treballar a l’àrea de residus. L’Antoni és àmbientòleg amb experiència interdisciplinària dins de l’administració pública, i les seves principals àrees d’interès són la fiscalitat ambiental, la gestió de residus i l’avaluació de serveis ecosistèmics.
Antoni Llabrés Payeras (Palma, 1991). Graduat en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. Màster en Conservació, Gestió i Restauració de la Biodiversitat per la Universitat de Granada. Dos anys d’experiència professional interdisciplinària com a tècnic de medi ambient a l’Administració pública, ha participat en Gestió Ambiental de platges i zones costeres, Gestió de Residus, Catàleg de Camins Rurals i Divulgació Ambiental.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este febrero, Antoni Llabrés se ha incorporado al proyecto ENT para trabajar en el área de residuos. Antoni es ambientólogo con experiencia interdisciplinaria dentro de la administración pública, y sus principales áreas de interés son la fiscalidad ambiental, la gestión de residuos y la evaluación de servicios ecosistémicos.
Antoni Llabrés Payeras (Palma, 1991). Graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Barcelona. Master en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad por la Universidad de Granada. Dos años de experiencia profesional interdisciplinaria como técnico de medio ambiente a la Administración pública, ha participado en Gestión Ambiental de playas y zonas costeras, Gestión de Residuos, Catálogo de Caminos Rurales y Divulgación Ambiental.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]This February, Antoni Llabrés has joined the ENT project to work in the waste area. Antoni is an environmental scientist with interdisciplinary experience within the public administration. His main areas of interest are environmental taxation, waste management and the evaluation of ecosystem services.
Antoni Llabrés Payeras (Palma, 1991). He holds a degree in Environmental Sciences from the University of Barcelona. Master of Science in Conservation, Management and Restoration of Biodiversity in University of Granada. Two years of interdisciplinary working experience as an environmental technician in Public Administration, participating in Environmental Management of Beaches and coastal zones, Waste Management, Catalogue of Rural Roads and disclosure on environmental issues. Currently is working at ENT as a technician in the Waste Management area.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]