El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible va encarregar el 2006 l’elaboració de l’estudi Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC), que analitza l’ús de l’energia a Catalunya en el període 1990-2005, i planteja els principals reptes de l’economia catalana davant d’un context internacional de crisi energètica.
Els resultats mostren una estreta vinculació entre creixement econòmic i consum d’energia en els darrers 15 anys, període en què la intensitat energètica ha augmentat. El mix energètic ha canviat lleugerament: part del petroli s’ha substituït per gas natural. Ambdós signifiquen tres quartes parts de l’energia primària utilitzada en el període, i porten associades importants emissions de CO2 i dependència exterior. Per la seva banda, l’ús d’energia nuclear s’ha mantingut, però Catalunya s’ha de preparar per al moment en què les centrals hagin de tancar. L’ús de les energies renovables és encara molt petit a Catalunya, situació que hauria de revertir-se urgentment per assolir els objectius del Pla de l’Energia de Catalunya. A partir de dades econòmiques, demogràfiques i energètiques, l’estudi analitza com s’utilitza l’energia als diferents sectors econòmics i al conjunt de l’economia. Entre d’altres aspectes mostra que durant el període 1990-2005 la productivitat del treball i la quantitat d’energia utilitzada per hora de treball s’han estancat.
En conclusió, la política energètica ha d’establir mesures per a la moderació del consum, mitjançant estratègies d’estalvi i eficiència a tots els nivells, tant en l’ús final com en la transformació. Cal, a més, acompanyar aquestes mesures amb polítiques territorials, econòmiques i industrials adequades, i aprofitar sinergies amb les actuacions contra el canvi climàtic. Els sectors clau on s’ha d’actuar són el transport, la construcció, la fiscalitat, i la promoció de les energies alternatives, així com en el foment de la recerca i innovació tecnològica, i la millora del marc institucional de l’energia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Juanjo Iraegui Navarro[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible[/publicacio]
[referencia]Ramos, J. (Coord.), Alcàntara, V., Cañellas, S., Corbera, E., Giampietro, M., Gómez, D., Iraegui, J., Nicolau, R., Padilla, E., Puig, I., Roca, J., Russi, D., Sendra, C. (2009) Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC). Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.[/referencia]
[link]Accés a la publicació[/link]El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible encargó en 2006 la elaboración del estudio Análisis del Metabolismo Energético de la Economía Catalana (AMEEC), que analiza el uso de la energía en Cataluña en el período 1990-2005, y plantea los principales retos de la economía catalana ante un contexto internacional de crisis energética.
Los resultados muestran una estrecha vinculación entre crecimiento económico y consumo de energía en los últimos 15 años, periodo en el que la intensidad energética ha aumentado. El mix energético ha cambiado ligeramente: parte del petróleo se ha sustituido por gas natural. Ambos significan tres cuartas partes de la energía primaria utilizada en el periodo, y llevan asociadas importantes emisiones de CO2 y dependencia exterior. Por su parte, el uso de energía nuclear se ha mantenido, pero Cataluña debe prepararse para el momento en que las centrales tengan que cerrar. El uso de las energías renovables es todavía muy pequeño en Cataluña, situación que debería revertirse urgentemente para alcanzar los objetivos del Plan de la Energía de Cataluña. A partir de datos económicos, demográficos y energéticas, el estudio analiza cómo se utiliza la energía en los diferentes sectores económicos y al conjunto de la economía. Entre otros aspectos muestra que durante el periodo 1990-2005 la productividad del trabajo y la cantidad de energía utilizada por hora de trabajo se han estancado.
En conclusión, la política energética debe establecer medidas para la moderación del consumo, mediante estrategias de ahorro y eficiencia a todos los niveles, tanto en el uso final como en la transformación. Hay que, además, acompañar estas medidas con políticas territoriales, económicas e industriales adecuadas, y aprovechar sinergias con las actuaciones contra el cambio climático. Los sectores clave donde se debe actuar son el transporte, la construcción, la fiscalidad, y la promoción de las energías alternativas, así como en el fomento de la investigación e innovación tecnológica, y la mejora del marco institucional de la energía.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa , Juanjo Iraegui Navarro[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[publicacio_es]Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible[/publicacio_es]
[referencia_es]Ramos, J. (Coord.), Alcàntara, V., Cañellas, S., Corbera, E., Giampietro, M., Gómez, D., Iraegui, J., Nicolau, R., Padilla, E., Puig, I., Roca, J., Russi, D., Sendra, C. (2009) Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC). Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.[/referencia_es]
[link]Acceso a la publicación[/link]

autoria

Ignasi Puig , Juanjo Iraegui

data

2009

publicació

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

referència bibliogràfica

Ramos, J. (Coord.), Alcàntara, V., Cañellas, S., Corbera, E., Giampietro, M., Gómez, D., Iraegui, J., Nicolau, R., Padilla, E., Puig, I., Roca, J., Russi, D., Sendra, C. (2009) Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC). Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.