El Pla multianual de gestió per a les espècies demersals a la Mediterrània Occidental és un nou Pla de gestió pesquera europeu aprovat el 2019 que ha de contribuir significativament a recuperar el bon estat dels estocs pesquers a la Mediterrània, que es troba a un nivell de sobrepesca encara molt alt (superior al 80% dels estocs avaluats). Una situació que és especialment complicada en algunes espècies emblemàtiques de la pesca espanyola mediterrània, com és el cas del lluç.

El Pla introdueix diversos canvis en la gestió de la pesca d’arrossegament, i una de les principals modificacions és que per primera vegada s’estableix un sistema de repartiment de dies de pesca entre els diversos països i segments de flota, amb la idea d’ajustar progressivament els dies de pesca de manera que pugui ser possible la regeneració de l’ecosistema marí. A nivell espanyol el mecanisme de repartició s’ha establert aquest any 2020 i després de nombroses negociacions entre totes les parts implicades, aquest octubre el govern ha publicat la distribució definitiva.

Hem analitzat la distribució adoptada i resumit els principals resultats en aquestes infografies. Esperem que sigui del vostre interès: