El Pla multianual de gestió per a les espècies demersals a la Mediterrània Occidental és un nou Pla de gestió pesquera europeu aprovat el 2019 que ha de contribuir significativament a recuperar el bon estat dels estocs pesquers a la Mediterrània, que es troba a un nivell de sobrepesca encara molt alt (superior al 80% dels estocs avaluats). Una situació que és especialment complicada en algunes espècies emblemàtiques de la pesca espanyola mediterrània, com és el cas del lluç.
El Pla introdueix diversos canvis en la gestió de la pesca d’arrossegament, i una de les principals modificacions és que per primera vegada s’estableix un sistema de repartiment de dies de pesca entre els diversos països i segments de flota, amb la idea d’ajustar progressivament els dies de pesca de manera que pugui ser possible la regeneració de l’ecosistema marí. A nivell espanyol el mecanisme de repartició s’ha establert aquest any 2020 i després de nombroses negociacions entre totes les parts implicades, aquest octubre el govern ha publicat la distribució definitiva.
Hem analitzat la distribució adoptada i resumit els principals resultats en aquestes infografies. Esperem que sigui del vostre interès:
Infografics arrossegament 2020_1Infografics arrossegament 2020_2
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]  El Plan multianual de gestión para las especies demersales en el Mediterráneo Occidental es un nuevo Plan de gestión pesquera europeo aprobado en 2019 que debe contribuir significativamente a recuperar el buen estado de los stocks pesqueros en el Mediterráneo, cuyo nivel de sobrepesca es aún muy alto (superior al 80% de los stocks evaluados). Una situación que es especialmente complicada en algunas especies emblemáticas en la pesca española mediterránea como es el caso de la merluza.
El Plan introduce diversos cambios en la gestión de la pesca de arrastre, y una de las principales modificaciones es que por primera vez se establece un sistema de repartición de días de pesca entre los diversos países y segmentos de flota, con la idea de ajustar progresivamente los días de pesca de manera que pueda ser posible la regeneración del ecosistema marino. El mecanismo de repartición se ha establecido a nivel español este año 2020 y tras numerosas negociaciones entre todas las partes implicadas el gobierno en octubre ha publicado la distribución definitiva.
Hemos analizado la distribución adoptada y resumido los principales resultados en estas infografías. Esperamos que sea de vuestro interés.
Infografics arrossegament 2020_1Infografics arrossegament 2020_2
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]