“Air Pollution from Waste Disposal: Not for Public Breath”, nou informe de Zero Waste Europe amb la participació de la Fundació ENT que detalla els aspectes legals, ambientals i epidemiològics de les plantes d’incineració de residus a Europa. 
Aquest informe tracta sobre els contaminants alliberats al medi ambient, en relació amb els valors límit exigits per les directives de la UE. S’estudien cinc casos indagant en les dimensions més rellevants de la contaminació atmosfèrica causada per la incineració i la coincineració, concretament en els valors límit d’emissió (p.e. valors mesurats en el punt de les emissions, per exemple emissions de xemeneies), valors límit d’immissió (p.e. estàndards de qualitat de l’aire ambient, valors mesurats pels dispositius de vigilància públics), conflictes de procediment en l’expedició dels permisos i conflictes de legitimitat pel que fa a la valoració d’opcions alternatives de gestió de residus.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’informe[/link]“Air Pollution from Waste Disposal: Not for Public Breath”, nuevo informe de Zero Waste Europe con la participación de la Fundació ENT que detalla los aspectos legales, ambientales y epidemiológicos de diversas plantas de incineración de residuos en Europa. 
Este informe trata sobre los contaminantes liberados al medio ambiente, en relación con los valores límite exigidos por las directivas de la UE. Se estudian cinco casos indagando en las dimensiones más relevantes de la contaminación atmosférica causada por la incineración y la coincineración, concretamente en los valores límite de emisión (p.e. valores medidos en el punto de las emisiones, por ejemplo emisiones de chimeneas), valores límite de inmisión (p.e. estándares de calidad del aire ambiente, valores medidos por los dispositivos de vigilancia públicos), conflictos de procedimiento en la expedición de los permisos y conflictos de legitimidad en cuanto a la valoración de opciones alternativas de gestión de residuos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al informe[/link]“Air Pollution from Waste Disposal: Not for public breath” a new report from Zero Waste Europe with the participation of Fundació ENT focussing on legal, environmental and epidemiological issues that waste incineration plants have been facing across Europe.
This report deals with pollutants released into the ambient air, as related to the limit values required by the EU Directives. Five case studies are addressed, navigating the most relevant dimensions of air pollution caused by incineration and co-incineration, namely emission limit values (e.g. values as measured at the point of emissions, for example a stack emissions), immission limit values (e.g. ambient air quality standards, values as measured by public monitoring devices), procedural conflicts in the issuing of permits and legitimacy conflicts.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Access to the report[/link]