Projecte contractat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) amb l’objectiu d’actualitzar el Compte de fluxos de materials (CFM) de Catalunya, afegint les dades corresponents a l’any 2016.

Aquesta estadística dóna informació sobre la sostenibilitat del model econòmic català i determina la intensitat del consum de materials procedents del medi natural o d’altres economies en els processos productius. El càlcul es realitza adaptant a l’àmbit de Catalunya la metodologia harmonitzada, definida per l’oficina estadística de la Unió Europea (Eurostat).

Aquesta metodologia produeix un conjunt d’indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l’economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

D’acord amb els comptes elaborats, l’economia catalana va consumir 49,2 milions de tones de materials el 2016, una xifra similar a la de 2015, si bé l’estructura del consum va canviar lleugerament amb un augment de l’extracció domèstica, i una disminució d’importacions internacionals netes i les exportacions netes a la resta de l’Estat.

La dependència material exterior de Catalunya va seguir en valors pròxims al 70% i és particularment acusada en el cas dels combustibles fòssils, i total en el cas dels metalls, material sobre el qual no hi ha extracció a Catalunya.

El consum material per habitant el 2016 va ser de 6,58 t/cap, lleugerament inferior al valor de 2015 (6.61 t/cap), per sota de la mitjana espanyola i europea, mentre que la productivitat material en paritat de preus de compra va ser de 5,03 €/kg, valor molt superior als dels estats de la UE, que pel mateix any marcaven un màxim de 3,9 €/kg, a Suïssa.

autoria

ENT environment & management

data

2019-2020

client

Idescat