Fruit d’un acord, la revista Ecologia Política -en la seva versió online- ha començat a distribuir-se a partir del 30 de juny a través de les xarxes de Flipster-EBSCO. La col·laboració entre la revista i la plataforma facilitarà la subscripció per part d’institucions i biblioteques, i augmentarà la presència de la revista especialment a Amèrica Llatina.
La plataforma i l’aplicació facilita la difusió de moltes revistes digitals i es dirigeix ​​a les biblioteques locals i acadèmiques, i als lectors individuals. (Per a preguntes o dubtes, es pot visitar: http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=7357 -en anglès- o http://support.epnet.com/training/lang/es/es.php -en castellà-).
El servei de distribució digital que ofereix Flipster permet als lectors accedir a moltes revistes o editorials a través de la seva biblioteca local connectant a la pàgina web de Flipster que es pot usar en ordinadors, llibres electrònics, mòbils, etc. A més amb les aplicacions que ofereix, el sistema també permet l’ús i la lectura offline.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Fruto de un acuerdo, la revista Ecología Política -en su versión online- ha empezado a distribuirse a partir del 30 del junio a través de las redes de Flipster-EBSCO. La colaboración entre la revista y la plataforma facilitará la suscripción por parte de instituciones y bibliotecas, y aumentará la presencia de la revista especialmente en América Latina.
La plataforma y la aplicación facilita la difusión de muchas revistas digitales y se dirige a las bibliotecas locales y académicas, y a los lectores individuales. (Para preguntas o dudas, se puede visitar: http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=7357 -en inglés- o http://support.epnet.com/training/lang/es/es.php -en castellano-)
El servicio de distribución digital que ofrece Flipster permite a los lectores acceder a muchas revistas o editoriales a través de su biblioteca local conectando a la página web de Flipster que se puede usar en ordenadores, libros electrónicos, móviles, etc. Además con las aplicaciones que ofrece, el sistema también permite el uso y la lectura offline.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] 
As a result of this agreement, the journal Ecología Política -in its online version- has begun its distribution since the 30th of June through Flipster-EBSCO networks. The collaboration between the journal and the platform will facilitate the subscriptions for institutions and libraries, and will increase the presence of the journal especially in Latin America.
The platform and the application facilitate the diffusion of many digital journals and magazines to local and academic libraries and to individual readers.
The digital distribution service that  Flipster offers allows readers to have access to many different journals or publishers through their local library by connecting to the web page of Flipster that can be used from computers, electronic books, mobiles, etc. In addition, the application system also allows offline reading.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]