L’article d’Girogia Faraca (antiga internship a ENT) i Veronica Martínez (Fundació ENT) “Environmental life cycle cost assessment: recycling of hard plastic waste collected at Danish recycling centres” ha estat acceptat per la seva publicació a la revista “Resources, Conservation & Recycling”.
La Unió Europea promou el reciclatge de plàstic com un pas important cap a una economia circular. Els residus plàstics recuperats són un material complex i heterogeni, i les impureses i/o polímers no focalitzats associats als residus plàstics poden afectar el procés de reciclatge i disminuir els beneficis potencials.
En aquest estudi es va realitzar una avaluació ambiental i financera d’una tona de residus de plàstic recollits en els centres de reciclatge danesos. Es van considerar tres escenaris de gestió: dos de reciclatge mecànic (una configuració més simple i una més avançada, concretament SMR i AMR) i un escenari de reciclatge de matèries primeres (FR) basat en la conversió mitjançant la piròlisi.
L’escenari AMR va proporcionar els majors beneficis en el major nombre de categories d’impacte ambiental (inclòs el potencial d’escalfament global) i els costos totals; escenaris SMR i FR van proporcionar beneficis menors (o fins i tot costos), depenent de la categoria d’impacte ambiental considerada.
Una anàlisi d’escenaris que va avaluar el tipus de subministrament d’energia, la ubicació de les instal·lacions de reciclatge i l’aplicació del material reciclat va confirmar el rànquing dels escenaris pel que fa al potencial d’escalfament global i els costos totals.
L’anàlisi de sensibilitat demostra que entre tres a nou paràmetres són suficients per aconseguir més del 90% de la variància total dels resultats; Els paràmetres crítics estan relacionats principalment amb l’eficiència de la separació, els rendiments tècnics i els factors de substitució en el mercat. L’estudi demostra que si s’aconsegueix una alta qualitat del plàstic reciclat, són possibles tant els beneficis ambientals i econòmics.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El artículo de Girogia Faraca (antigua internship en ENT) y Veronica Martínez (Fundació ENT) “Environmental life cycle cost assessment: recycling of hard plastic waste collected at Danish recycling centres” ha sido aceptado para su publicación en la revista “Resources, Conservation & Recycling”.
La Unión Europea promueve el reciclaje de plástico como un paso importante hacia una economía circular. Los residuos plásticos recuperados son un material complejo y heterogéneo, y las impurezas y / o polímeros no focalizados asociados a los residuos plásticos pueden afectar el proceso de reciclaje y disminuir los beneficios potenciales.
En este estudio se realizó una evaluación ambiental y financiera de una tonelada de residuos de plástico recogidos en los centros de reciclaje daneses. Se consideraron tres escenarios de gestión: dos de reciclaje mecánico (una configuración más simple y una más avanzada, concretamente sMR y aMR) y un escenario de reciclaje de materias primas (FR) basado en la conversión a través de la pirolisis.
El escenario aMR proporcionó los mayores beneficios en el mayor número de categorías de impacto ambiental (incluido el potencial de calentamiento global) y los costos totales; escenarios sMR y FR proporcionaron beneficios menores (o incluso costes), dependiendo de la categoría de impacto ambiental considerada.
Un análisis de escenarios que evaluó el tipo de suministro de energía, la ubicación de las instalaciones de reciclaje y la aplicación del material reciclado confirmó el ranking de los escenarios con respecto al potencial de calentamiento global y los costos totales.
El análisis de sensibilidad demuestra que entre tres a nueve parámetros son suficientes para lograr más del 90% de la varianza total de los resultados; Los parámetros críticos están relacionados principalmente con la eficiencia de la separación, los rendimientos técnicos y los factores de sustitución en el mercado. El estudio demuestra que si se logra una alta calidad del plástico reciclado, son posibles tanto los beneficios ambientales y económicos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The article by Girogia Faraca (former internship at ENT) and Veronica Martínez (Fundació ENT) “Environmental life cycle cost assessment: recycling of hard plastic waste collected at Danish recycling centres” has been accepted for publication in the journal “Resources, Conservation & Recycling”.
Recycling of plastic waste is promoted by the European Union as an important step toward a circular economy. Recovered plastic waste is a complex and heterogeneous material, and the impurities and/or untargeted polymers associated to plastic waste may affect the recycling process and potentially decrease the intended benefits. An environmental and financial assessment was conducted on one tonne of hard plastic waste collected at Danish recycling centres. Three management scenarios were considered: two mechanical recycling (a simpler and a more advanced configuration, namely sMR and aMR) and a feedstock recycling (FR) scenario based on conversion through pyrolysis. Scenario aMR provided the largest savings in the highest number of impact categories (including global warming potential) and total costs; scenarios sMR and FR provided smaller savings (or even burdens), depending on the environmental impact category considered. A scenario analysis evaluating the type of energy provision, location of recycling facilities and the application of the recycled material confirmed the ranking of results with respect to global warming potential and total costs. A global sensitivity assessment of model data inputs demonstrated that three to nine parameters were typically sufficient to achieve more than 90% of total variance of the results; critical parameters were mainly related to sorting efficiencies, technical yields and market substitution factors. The study demonstrates that if high quality of the recycled plastic is achieved, both environmental savings and financial revenues are possible.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]