Hem portat a terme el Vulnerability Assessment de l’Àrea Marina Protegida de Cap de Creus i el Litoral del Baix Empordà juntament amb l’equip del Servei de Planificació, de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i de les gerències d’ambdós espais protegits, un procés que ha durat des de juny fins desembre de 2020.

S’han aconseguit assolir els objectius plantejats d’establir una sistematització per al càlcul dels índex de vulnerabilitat socioecològica dels espais protegits a través de la recopilació de dades ecològiques (estat dels hàbitats, seguiment d’espècies, dades físic-químiques de l’aigua, etc.) i socioeconòmiques (llocs de treball, població, visitants, etc.). Es tracta d’una metodologia innovadora que permet avaluar l’estat de resiliència dels ecosistemes front al canvi climàtic a través de distints índex. Els resultats obtinguts han estat positius, ja que s’ha pogut obtenir una eina útil per a saber en quin estat de conservació es troben aquestes àrees i quines mesures de protecció caldria reforçar per millorar les seues condicions.

Es tracta d’un projecte Interreg MED en el què participen diversos espais protegits de la Mediterrània. Els processos estandaritzats per a una regió tan àmplia no sempre reflecteixen fidelment la realitat. En un futur caldrà millorar la recopilació de dades específiques per a les àrees concretes a analitzar, així com també l’ajustament dels valors dels índex, de manera que s’adapten a la realitat de cada espai protegit.

El projecte MPA-ENGAGE té com a objectiu promoure les AMP com a espais fonamentals per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Des d’un enfocament socioecològic, el projecte desenvoluparà plans d’adaptació, com a mínim, en set AMP de sis països europeus: Portofino (Itàlia); Tavolara Punta Coda Cavallo (Sardenya, Itàlia); Parc Nacional de Calanques (França); Parc Natural del Cap de Creus (Catalunya); Brjuni National Park (Croàcia); Zakyntos National Marine Park (Grècia); Karaburuni (Albània). El projecte implica els principals agents de cada zona: gestors, actors socioeconòmics del sector del busseig recreatiu i de la pesca artesanal, autoritats locals i regionals, centres de recerca i públic general.