Passat dos dies d’intenses negociacions a Brussel·les, els ministres de pesca de la Unió Europea (UE) han arribat a un acord sobre les oportunitats de pesca per 2021. Després de moltes incerteses, l’acord assolit continua lluny d’assegurar una pesca sostenible en línia amb el consell científic.
Com cada any per aquestes dates ha tingut lloc a Brussel·les el Consell de Ministres de Pesca en el qual s’han debatut durant dos dies les oportunitats de pesca -és a dir els Totals Admissibles de Captura (TAC)- per 2021 de determinades poblacions de peixos en l’Atlàntic Nord-Oriental i Mar del Nord; de determinades espècies d’aigües profundes (límits que es negocien cada dos anys); així com la pressió pesquera associada a el Pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental.
Una de les novetats més destacables aquest any ha estat que la proposta inicial de la Comissió només incloïa les poblacions gestionades únicament per la UE, és a dir, deixava fora de la seva proposta unes 119 pesqueries compartides amb el Regne Unit (de les 146 pesqueres existents en l’Atlàntic Nord-Oriental). D’altra banda, dins del complex escenari del Brexit -i de les conseqüents negociacions entre la UE, el Regne Unit i Noruega-, la proposta partia de reservar, per als primers mesos del 2021, el 25% dels volums de TAC de 2020 per a les poblacions compartides. Un percentatge que finalment s’ha mantingut, tot i que amb determinades excepcions importants.
No obstant això, tot i que les negociacions de Consell de Ministres de Pesca d’aquest any han estat excepcionals a causa de la situació actual -la pandèmia de la COVID19 i les restriccions derivades, sumat a l’escenari de l’Brexit-, segons la Fundació ENT la tendència de el Consell de Ministres de Pesca de 2020 ha seguit una tònica similar a la d’anys anteriors amb resultats poc encoratjadors, especialment per la Mediterrània.
“Si bé és cert que la Comissió Europea s’ha mantingut ferma en molts punts per defensar una pesca més d’acord amb les recomanacions científiques i amb l’objectiu d’assolir una pesca sostenible en 2020, tal com obliga la Política Pesquera Comuna, molts Estats membres, en particular Espanya -però també França, Portugal o Itàlia-, han negociat dur per aconseguir majors quotes pesqueres que les aconsellades científicament” alerta Lydia Chaparro, ecòloga marina de la Fundació ENT. Chaparro afegeix que encara és aviat per poder fer una anàlisi exhaustiva dels resultats assolits aquest matí, tot i que indica que “per algunes poblacions a l’Atlàntic la situació és positiva, aquest és el cas per exemple dels galls, raps, maire o sorell, que s’han establert en línia amb les recomanacions científiques. No obstant això, ens preocupa la situació del lluç del sud, llur avaluació científica s’ha degradat i el TAC s’ha establert finalment prop del 6% per sobre del consell científic, tot i la posició espanyola pretenia incrementar-lo fins a un 12% “.
Respecte a les decisions adoptades en relació a la Mediterrània, on segons les últimes dades disponibles (SoMFI 2020) la sobrepesca afecta el 75% de les poblacions a la Mediterrània i mar Negra “la decisió de Consell de Ministres de Pesca en termes de reducció de l’esforç pesquer està molt lluny de ser suficient per aconseguir els objectius establerts en el Pla plurianual. En els propers sis mesos tenim una oportunitat per demostrar que es vol ser més ambiciós i revertir la greu situació actual i així garantir un ecosistema en bon estat i el futur de les pesqueries” afirma Miquel Ortega, coordinador de l’àrea marina de la Fundació ENT.
El Pla plurianual de pesca per demersals a la Mediterrània Occidental obliga els Estats a establir abans de el 17 de juliol de 2021 noves zones marines per recuperar l’ecosistema i les pesqueres. Per això, Ortega afegeix “esperem de l’Estat espanyol un nivell de compromís a l’altura del repte i l’urgència, que es reflecteixi en l’establiment de zones de tancament permanent de la pesca per a la recuperació marina a una escala molt superior a les existents fins ara”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Pasado dos días de intensas negociaciones en Bruselas, los ministros de pesca de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo sobre las oportunidades de pesca para 2021. Tras muchas incertidumbres, dicho acuerdo continúa lejos de asegurar una pesca sostenible en línea con el consejo científico.
Como cada año por estas fechas ha tenido lugar en Bruselas el Consejo de Ministros de Pesca en el que se han debatido durante dos días las oportunidades de pesca -es decir los Totales Admisibles de Captura (TAC)- para 2021 de determinadas poblaciones de peces en el Atlántico nororiental y Mar del Norte; de determinadas especies de aguas profundas (cuyos límites de captura se negocian cada dos años); así como la presión pesquera asociada al Plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.
Una de las novedades más destacables este año ha sido que la propuesta inicial de la Comisión sólo incluía las poblaciones gestionadas únicamente por la UE, es decir, dejaba fuera de su propuesta unas 119 pesquerías compartidas con el Reino Unido (de las 146 pesquerías existentes en el Atlántico nororiental). Por otro lado, dentro del complejo escenario del Brexit -y de las consecuentes negociaciones entre la UE, el Reino Unido y Noruega-, la propuesta partía de reservar, para los primeros de meses de 2021, el 25% de los volúmenes de TAC de 2020 para las poblaciones compartidas . Un porcentaje que finalmente se ha mantenido, aunque con determinadas excepciones importantes.
Sin embargo, aunque las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca de este año han sido excepcionales debido a la situación actual -la pandemia de la COVID19 y las restricciones derivadas, sumado al escenario del Brexit-, según la Fundación ENT la tendencia del Consejo de Ministros de Pesca de 2020 ha seguido una tónica similar a la de años anteriores con resultados poco alentadores, en especial para el Mediterráneo.
“Si bien es cierto que la Comisión Europea se ha mantenido firme en muchos puntos para defender una pesca más acorde con las recomendaciones científicas y con el objetivo de alcanzar una pesca sostenible en 2020, tal y como obliga la Política Pesquera Común, muchos Estados miembros, en particular España -pero también Francia, Portugal o Italia-, han negociado duro para conseguir mayores cuotas pesqueras que las aconsejadas científicamente” alerta Lydia Chaparro, ecóloga marina de la Fundación ENT. Chaparro añade que todavía es pronto para poder hacer un análisis exhaustivo del resultado alcanzado esta mañana, aunque indica que “para algunas poblaciones en el Atlántico la situación es positiva, este es el caso por ejemplo de los gallos, rapes, bacaladilla o jurel, que se han establecido en línea con las recomendaciones científicas. Sin embargo, preocupa la situación de la merluza sur, cuya evaluación científica se ha degradado y cuyo TAC se ha establecido finalmente cerca del 6% por encima del consejo científico, a pesar de la posición española pretendía incrementarlo hasta un 12%”.
Respecto a las decisiones adoptadas en relación en el Mediterráneo, donde según los últimos datos disponibles (SoMFI 2020) la sobrepesca afecta el 75% de las poblaciones en el Mediterráneo y Mar Negro “la decisión del Consejo de Ministros de Pesca en términos de reducción del esfuerzo pesquero está muy lejos de ser suficiente para conseguir los objetivos establecidos en el Plan Multianual. Los próximos seis meses tenemos una oportunidad para demostrar que se quiere ser más ambicioso y revertir la grave situación actual y así garantizar un ecosistema en buen estado y el futuro de las pesquerías” afirma Miquel Ortega, coordinador del área marina de la Fundación ENT.
El Plan plurianual de pesca para demersales en el Mediterráneo Occidental obliga a los Estados a establecer antes del 17 de julio de 2021 nuevas zonas marinas para recuperar el ecosistema y las pesquerías. Por ello, Ortega añade “esperamos del Estado español un nivel de compromiso a la altura del reto y la urgencia, que se refleje en el establecimiento de zonas de cierre permanente de la pesca para la recuperación marina a una escala muy superior a las existentes hasta ahora”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]