Del 5 al 7 de novembre de 2018, l’ELCN organitzarà un workshop sobre incentius per a la conservació privada del patrimoni natural a Madrid. Ignasi Puig (ENT) farà una presentació sobre el pagament de serveis i experiències ambientals de Catalunya.
El workshop abordarà la pregunta: Per què els terratinents conserven la seva terra? Les motivacions dels terratinents per conservar la seva propietat poden ser múltiples, des d’un lloc emocional a la història personal, l’ètica i valors ambientals generals, el sentiment de responsabilitat social i consideracions financeres.
Curiosament, els estudis han demostrat que les motivacions financeres solen classificar-se al final de la llista de motius per a la conservació de la terra privada. No obstant això, els incentius financers tenen un paper important en el marc d’aquest estudi, ja que poden influir fàcilment a través de polítiques públiques. La decisió d’un terratinent de si conservar o no les característiques naturals a la seva terra també es pot veure influenciada per expectatives negatives sobre les conseqüències legals que aquestes activitats poden comportar. En alguns casos, es produeix una protecció automàtica de l’ocurrència d’un hàbitat o una espècie i les restriccions legals de les pràctiques d’ús de la terra quan el treball de conservació realitzat pel propietari ha tingut èxit i es produeix una espècie o hàbitat protegit, la legislació de conservació pot desincentivar les mesures de conservació voluntàries. En aquest sentit, el workshop també analitzarà les raons per les quals els propietaris conserven la naturalesa a les seves terres. El workshop explorarà el potencial de l’organització de conservació i les autoritats públiques per crear incentius positius per motivar els terratinents privats a participar en la conservació de la natura a les seves terres. Examinarà i compararà diverses eines per crear aquests incentius: eines fiscals que recompensen la conservació en terrenys privats (per exemple, impostos, subsidis), incentius tècnics/estructurals (per exemple, marca regional i comercialització, millora de la gestió de recursos, accés als voluntaris) i incentius legals (fiabilitat de planificació, exempció de responsabilitat mediambiental, exempció temporal de protecció d’espècies). Presentarà exemples de millors pràctiques per incentivar la conservació de la terra privada, però també abordarà àrees de conflicte (per exemple, subsidis nacionals per a la conservació i l’ajuda estatal).
Per tal d’ampliar i millorar la conservació de la terra privada és fonamental comprendre millor les motivacions subjacents per als propietaris privats per a la conservació. El workshop ajudarà als professionals a intercanviar els seus coneixements i experiències sobre aquestes motivacions i donar veu als propietaris privats perquè expliquin què els fa conservar la terra i què els impedeix fer. En segon lloc, el workshop té l’objectiu d’exposar i debatre eines que han estat provades per incentivar la conservació de la terra privada. Es discutiran la transferibilitat d’aquestes eines i s’identificaran els requisits institucionals i polítics per fer-ho.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscripcions[/link] [link]Programa[/link]Del 5 al 7 de noviembre de 2018, el ELCN organizará un workshop sobre incentivos para la conservación privada del patrimonio natural en Madrid. Ignasi Puig (ENT) hará una presentación sobre Pago por servicios ambientales y experiencias desde Cataluña..
El workshop abordará la pregunta: ¿Por qué los terratenientes conservan su tierra? Las motivaciones de los terratenientes para conservar su propiedad pueden ser múltiples, desde un lugar emocional a la historia personal, la ética y valores ambientales generales, el sentimiento de responsabilidad social y consideraciones financieras.
Curiosamente, los estudios han demostrado que las motivaciones financieras suelen clasificarse al final de la lista de motivos para la conservación de la tierra privada. Sin embargo, los incentivos financieros tienen un papel importante en el marco de este estudio, ya que pueden influir fácilmente a través de políticas públicas. La decisión de un terrateniente de si conservar o no las características naturales en su tierra también se puede ver influenciada por expectativas negativas sobre las consecuencias legales que estas actividades pueden conllevar. En algunos casos, se produce una protección automática de la ocurrencia de un hábitat o una especie y las restricciones legales de las prácticas de uso de la tierra cuando el trabajo de conservación realizado por el propietario ha tenido éxito y se produce una especie o hábitat protegido, la legislación de conservación puede desincentivar las medidas de conservación voluntarias. En este sentido, el workshop también analizará las razones por las que los propietarios conservan la naturaleza en sus tierras. El workshop explorará el potencial de la organización de conservación y las autoridades públicas para crear incentivos positivos para motivar a los terratenientes privados a participar en la conservación de la naturaleza en sus tierras. Examinará y comparará diversas herramientas para crear estos incentivos: herramientas fiscales que recompensan la conservación en terrenos privados (por ejemplo, impuestos, subsidios), incentivos técnicos / estructurales (por ejemplo, marca regional y comercialización, mejora de la gestión de recursos, acceso a voluntarios) e incentivos legales (fiabilidad de planificación, exención de responsabilidad medioambiental, exención temporal de protección de especies). Presentará ejemplos de mejores prácticas para incentivar la conservación de la tierra privada, pero también abordará áreas de conflicto (por ejemplo, subsidios nacionales para la conservación y la ayuda estatal).
Con el fin de ampliar y mejorar la conservación de la tierra privada es fundamental comprender mejor las motivaciones subyacentes para los propietarios privados para la conservación. El workshop ayudará a los profesionales a intercambiar sus conocimientos y experiencias sobre estas motivaciones y dar voz a los propietarios privados para que expliquen qué les hace conservar la tierra y que les impide hacer. En segundo lugar, el workshop tiene el objetivo de exponer y debatir herramientas que han sido probadas para incentivar la conservación de la tierra privada. Se discutirán la transferibilidad de estas herramientas y se identificarán los requisitos institucionales y políticos para hacerlo.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscripciones[/link] [link]Programa[/link]From 5-7 November 2018, the ELCN will organise a Workshop on Incentives for Private Land Conservation in Madrid. Ignasi Puig (ENT) will have a presentation on Payment for environmental services and experiences from Catalonia.
The workshop will tackle the question: Why do landowners conserve their land? The motivations of landowners to conserve their property can be manifold, ranging from emotional place attachment to personal history, general environmental ethics and values, the feeling of social responsibility, and financial considerations (environmental regulation can be seen as part of the latter, as infringements may lead to financial penalties and cancelling of subsidies).
Interestingly, studies have shown that financial motivations often rank at the bottom of the list of reasons for private land conservation. Nevertheless, financial incentives play an important role in the framework of this study, as they can be easily influenced through public policy. A landowner’s decision whether or not to conserve natural features on her or his land can also be influenced by negative expectations about the legal consequences such activities can bring. In some cases, by triggering automatic protection of a habitat or species’ occurrence and ensuing legal restrictions of land use practices when the conservation work undertaken by the landowner has been successful and a protected species or habitat occurs, conservation legislation can disincentivise voluntary conservation measures. In this sense, the workshop will also look at the reasons keeping landowners from conserving nature on their land. The workshop will explore the potential of conservation organisation and public authorities to create positive incentives for motivating private landowners to engage in nature conservation on their land. It will examine and compare various tools for creating such incentives: fiscal tools that reward conservation on private land (e.g. taxes, subsidies), technical/structural incentives (e.g. regional branding and marketing, improved resource management, access to volunteers), and legal incentives (planning reliability, exemption from environmental liability, temporary waiver of species protection). It will present best-practice examples of incentivising private land conservation, but will also address areas of conflict (e.g. national subsidies for conservation and state-aid).
In order to expand and improve private land conservation, a better understanding of the underlying motivations for private landowners to engage in conservation is essential. The workshop will help practitioners exchange their knowledge and experience of these motivations and give a voice to private landowners to explain what makes them conserve land and what keeps them from doing so.
Secondly, the workshop has the objective to showcase and discuss tools that have been tested and proven to incentivise private land conservation. The transferability of these tools will be discussed, and organisational and political prerequisites for doing so will be identified.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Registration[/link] [link]Programme[/link]