Irmak Ertör de la Fundació ENT, com a membre de la xarxa Seas at Risk (SAR), ha participat al taller sobre alimentació i aqüicultura celebrat a Brussel·les els passats dies 7 i 8 d’octubre. El taller va comptar amb la participació d’ONGs de diversos països com Anglaterra, Holanda, Portugal, Espanya i Bèlgica, representants de la Comissió Europea DG Mare i del sector d’alimentació en aqüicultura.
En la trobada es va discutir l’esborrany d’un nou article de posicionament per part de Seas At Risk i també sobre temes referents a l’etiquetatge i els plans estratègics plurianuals de l’aqüicultura dels estats membres. El segon dia es va dedicar a una discussió interna de la xarxa SAR, per compartir experiències sobre el procés del Comitè Consultiu sobre Aqüicultura, residus marins, altres projectes i futures col·laboracions.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Irmak Ertör de la Fundació ENT, como miembro de la red Seas at Risk (SAR), ha participado en el taller sobre alimentación y acuicultura celebrado en Bruselas los pasados días 7 y 8 de octubre. El taller contó con la participación de ONGs de varios países como Inglaterra, Holanda, Portugal, España y Bélgica, representantes de la Comisión Europea DG Mare y del sector de alimentación en acuicultura.
En el encuentro se discutió el borrador de un nuevo articulo de posicionamiento escrito por parte de Seas At Risk y también temas referentes a el etiquetaje y los planes estratégicos plurianuales de la acuicultura de los estados miembros. El segundo día se dedicó a una discusión interna de la red SAR, para compartir experiencias sobre el proceso del Comité Consultivo sobre Acuicultura, residuos marinos y sobre otros proyectos y futuras colaboraciones.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]