Verònica Martínez (Fundació ENT) assistirà al Congrés Mundial de la International Waste Association Association (ISWA). Verònica serà una de les ponents de la sessió “Bio-waste and bio-waste treatment technologies”, que tindrà lloc el 8 d’octubre a les 16:30h. i on presentarà l’eina de suport a la presa de decisions que està desenvolupant el projecte H2020 DECISIVE, en el qual participa la Fundació ENT: s’ha desenvolupat una eina de suport de decisions (DST) per avaluar l’acompliment de les estratègies de gestió de residus biològics en àrees específiques basades en aspectes ambientals, econòmics, socials i regulatoris. 

El Congrés Mundial de l’ISWA és una reunió global que inclou plens d’alt nivell, així com visites a llocs tècnics i un programa cultural i social on es reuneixen professionals de la gestió de residus, funcionaris governamentals, líders de la indústria, responsables polítics, científics i joves professionals per intercanviar opinions i opinions. avançar coneixements científics i tècnics per a una gestió sostenible de residus sòlids.
Des del seu començament, el Congrés Mundial de l’ISWA ha estat considerat com el principal esdeveniment de gestió de residus sòlids de la indústria. El congrés mundial de l’ISWA 2019 serà la 29a edició de l’esdeveniment i s’espera atraure més de 1.200 delegats d’arreu del món.
El congrés es basarà en un programa científic que es centrarà en la gestió sostenible de residus, l’economia circular i l’eficiència dels recursos, destacant les futures estratègies, noves tecnologies i intel·ligència, abocadors i tancaments d’abocaments, gestió de residus als països en desenvolupament, residus a l’energia, residus. reducció, prevenció, reutilització i reciclatge, canvi climàtic, salut, mineria urbana, el problema de la brossa marina i responsabilitat ambiental, entre d’altres.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa de l’ISWA 2019[/link] [link]Tota la info sobre l’esdeveniment[/link]Verònica Martínez (Fundació ENT) asistirá al Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA). Verònica será una de las ponentes de la sesión “Bio-waste and bio-waste treatment technologies”, que tendrá lugar el 8 de octubre a las 16:30h. y donde presentará su ponencia centrada en la herramienta de apoyo a la toma de decisiones que está desarrollando el proyecto H2020 DECISIVE, en el que participa la Fundació ENT: se ha desarrollado una herramienta de soporte de decisiones (DST) para evaluar el desempeño de las estrategias de gestión de residuos biológicos en áreas específicas basadas en aspectos ambientales, económicos, sociales y regulatorios.
El Congreso Mundial de ISWA es una reunión global que incluye sesiones plenarias de alto nivel, así como visitas técnicas a sitios y un programa cultural y social donde profesionales de gestión de residuos, funcionarios gubernamentales, líderes de la industria, formuladores de políticas, científicos y jóvenes profesionales se reúnen para intercambiar opiniones y opiniones. Avanzar el conocimiento científico y técnico para la gestión sostenible de residuos sólidos.
Desde su inicio, el Congreso Mundial de ISWA ha sido considerado como el principal evento de gestión de residuos sólidos de la industria. El ISWA World Congress 2019 será la 29a edición del evento, y se espera que atraiga a más de 1,200 delegados de todo el mundo.
El congreso se basará en un programa científico que se centrará en la gestión sostenible de los residuos, la economía circular y la eficiencia de los recursos, destacando las estrategias futuras, las tecnologías nuevas e inteligentes, los vertederos y el cierre de vertederos, la gestión de residuos en los países en desarrollo, los residuos a la energía, los residuos reducción, prevención, reutilización y reciclaje, cambio climático, salud, minería urbana, el problema de la basura marina y responsabilidad ambiental, entre otros.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa del ISWA 2019[/link] [link]Toda la info sobre el evento[/link]Verònica Martínez (Fundació ENT) will attend the International Solid Waste Association (ISWA) World Congress. Verònica will be one of the speakers of the session “Bio-waste and bio-waste treatment technologies”, which will take place on October 8 at 4:30 p.m. The presentation is focused on the decision support tool that the H2020 DECISIVE project is developing, in which the ENT Foundation participates: A Decision Support Tool (DST) has been developed to assess the performance of biowaste management strategies in specific areas based on environmental, economic, social and regulatory aspects. The paper describes the DST of the H2020 DECISIVE project, including its development process and model architecture.
The ISWA World Congress is a global meeting which includes high level plenaries as well as technical site visits and a cultural and social programme where waste management professionals, government officials, industry leaders, policy makers, scientists and young professionals meet to exchange views and opinions to advance scientific and technical knowledge for sustainable solid waste management.

Since its beginning, the ISWA World Congress has been considered as the industry’s leading solid waste management event. The ISWA World Congress 2019 will be the event’s 29th edition, and it is expected to attract over 1,200 delegates from across the globe.
The congress will be based on a scientific programme which will be focused on sustainable waste management, circular economy and resource efficiency, highlighting the future strategies, new & smart technologies,  landfills and closing dumpsites, waste management in developing countries, waste to energy, waste reduction, prevention, reuse and recycling, climate change, health, urban mining, the problem of marine litter, and environmental responsability, among others.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]ISWA 2019 Program[/link] [link]ISWA website[/link]