Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) participaran a l’assemblea general del projecte europeu H2020 – NATure-based URBan innoVATION (NATURVATION). L’esdeveniment tindrà lloc a Györ (Hongria) els propers 19 i 20 de febrer.
Aquesta trobada presenta entre els seus objectius principals la discussió sobre l’estat i el progrés dels diversos grups de treball del projecte, incloent-hi l’anàlisi de casos d’estudi associats a l’aplicació de solucions basades en la naturalesa (Nature-based solutions – NBS) en diverses ciutats europees.
NATURVATION està format per un consorci de 14 institucions liderat per la Universitat de Durham. L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i ENT Environment and Management són els socis locals de Barcelona. Entre els seus objectius principals, NATURVATION pretén contribuir a la millora del coneixement sobre NBS en l’àmbit urbà, considerant aspectes com l’anàlisi d’aspectes innovadors, els reptes de sostenibilitat urbana i el paper de diversos agents institucionals i de la societat civil en aquest procés.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Pàgina web del projecte[/link]Ignasi Puig y Luís Campos Rodrigues (ENT) participarán en la asamblea general del proyecto europeo H2020 – Nature-based Urban Innovation (NATURVATION). El evento tendrá lugar en Györ (Hungría) los próximos días 19 y 20 de febrero de 2017.
Este encuentro presenta entre sus objetivos principales la discusión sobre el estado y el progreso de los diversos grupos de trabajo del proyecto, incluyendo el análisis de casos de estudio asociados a la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (Nature- based solutions – NBS) en varias ciudades europeas.
NATURVATION está formado por un consorcio de 14 instituciones liderado por la Universidad de Durham. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona. Entre sus objetivos principales, NATURVATION pretende contribuir a la mejora del conocimiento sobre NBS en el ámbito urbano, considerando aspectos como el análisis de aspectos innovadores, los retos de sostenibilidad urbana y el papel de diversos agentes institucionales y de la sociedad civil en este proceso.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Página web del proyecto[/link]Ignasi Puig and Luís Campos Rodrigues (ENT) will attend the coordination meeting and general assembly of the European project H2020 – NATure-based URban innoVATION (NATURVATION). The event will take place in Györ (Hungary) on the 19th and 20th of February.
This meeting presents among its main objectives the discussion about the status and progress of the various project work groups, including the analysis of case studies associated with the application of nature-based solutions (NBS) in several European cities.
NATURVATION is made up of a consortium of 14 institutions led by the University of Durham. The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) of the Autonomous University of Barcelona and ENT Environment and Management are the local partners of Barcelona. Among its main objectives, NATURVATION aims to contribute to the improvement of knowledge about NBS in the urban environment, considering aspects such as the analysis of innovative aspects, the challenges of urban sustainability and the role of various institutional agents and civil society in this process.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Project website[/link]