Reduir el dèficit públic, augmentar els recursos de l’Estat, crear ocupació i conduir la recuperació cap a un model econòmic, energètic i mediambientalment sostenible és el tema de discussió de la conferència “Treball, creixement i sostenibilitat”, que se celebra el dia 22 d’octubre a Madrid. Acollit per la UNED i dirigit per l’organització europea Green Budget Europe i Climate Strategy, l’esdeveniment compta amb la col·laboració i el suport de la Fundació ENT, Fundació Conama i de WWF.
La conferència serà presentada i dirigida per l’expert internacional Paul Eakins i comptarà amb la participació de representants dels partits polítics i experts en economia, medi ambient i fiscalitat d’Espanya, França i Portugal per connectar l’experiència tècnica i pràctica amb les polítiques a les que obligadament haurà d’enfrontar el nou govern sorgit de les eleccions de desembre. Aprofitant l’atenció que suscita la nova cimera mundial sobre el canvi climàtic que se celebrarà aquest desembre a París, els experts nacionals i internacionals defensors d’un canvi en el model fiscal verda han aprofitat l’ocasió per recordar als partits polítics que Espanya no ha aconseguit assolir els objectius de Kyoto i que la lluita contra el canvi climàtic no només és necessària sinó bona per a l’economia, particularment una com l’espanyola:

 • El dèficit públic espanyol és el segon més alt de la UE
 • La dependència energètica exterior és la segona més alta entre els grans de la UE i suposa un dèficit milionari
 • Espanya està a la cua d’Europa en recaptació fiscal mediambiental
 • El cost social de les subvencions és molt alt: per exemple el dièsel suposa una greu amenaça per a la salut pública l’impacte real encara és desconegut

Els estudis científics realitzats per universitats i organismes internacionals demostren que els impostos sobre l’energia i el carboni són més eficients que l’IVA o l’IRPF:

 • Afecten menys al sistema econòmic
 • Són més beneficiosos per a l’ocupació
 • Són menys costosos de recaptar
 • Tendeixen a corregir pràctiques nocives per a la societat i el medi ambient

Nombrosos assajos que apliquen models específics per al cas espanyol calculen que els impostos sobre l’energia podrien generar a Espanya més de 10.000 milions d’euros anuals d’ingressos addicionals per al 2020, amb un menor impacte sobre el PIB els impostos habituals sobre el consum o el treball . Durant l’esdeveniment es presentaran estudis recents sobre els mecanismes fiscals per fomentar i dirigir la recuperació econòmica cap a una economia baixa en CO2, sostenible i rica, i es discutiran les possibilitats existents a Espanya per introduir aquestes reformes.
La conferència arriba després d’un estiu en què els efectes del canvi climàtic s’han vist en rècords històrics de calor a tot Europa, la sequera de Califòrnia o una tràgica crisi de refugiats que fugen d’un territori devastat per guerres que oculten una gran sequera que havia reduït el creixent fèrtil a mínims històrics.
Mitigar el canvi climàtic no és només una solució mediambiental, sinó també una solució social i econòmica. La pròxima dècada serà crítica tant per a l’economia espanyola com per al sistema climàtic. Créixer reduint les emissions de CO2 és possible. Tot el que cal és un lideratge polític fort que prengui les regnes i doni suport a una política i fiscalitat coherents.
Inscripció a l’esdeveniment
Consulta l’agenda
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Reducir el déficit público, aumentar los recursos del Estado, crear empleo y conducir la recuperación hacia un modelo económico, energético y medioambientalmente sostenible es el tema de discusión de la conferencia “Trabajo, crecimiento y sostenibilidad”, que se celebra el día 22 de octubre en Madrid. Acogido por la UNED y dirigido por la organización europea  Green Budget Europe y Climate Strategy, el evento cuenta con la colaboración y el apoyo de la Fundació ENT, Fundación Conama y de WWF.

La conferencia será presentada y dirigida por el experto internacional Paul Ekins y contará con la participación de representantes de los partidos políticos y expertos en economía, medio ambiente y fiscalidad de España, Francia y Portugal para conectar la experiencia técnica y práctica con las políticas a las que obligadamente se tendrá que enfrentar el nuevo gobierno surgido tras las elecciones de diciembre. Aprovechando la atención que suscita la nueva cumbre mundial sobre el cambio climático que se celebrará este diciembre en París, los expertos nacionales e internacionales defensores de un cambio en el modelo fiscal verde han aprovechado la ocasión para recordar a los partidos políticos que España no ha logrado alcanzar los objetivos de Kioto y que la lucha contra el cambio climático no solo es necesaria sino buena para la economía, particularmente una como la española:

 • El déficit público español es el segundo más alto de la UE
 • La dependencia energética exterior es la segunda más alta entre los grandes de la UE y supone un déficit millonario
 • España está a la cola de Europa en recaudación fiscal medioambiental
 • El coste social de las subvenciones es muy alto: por ejemplo el diésel supone una grave amenaza para la salud pública cuyo impacto real aun es desconocido

Los estudios científicos realizados por universidades y organismos internacionales demuestran que los impuestos sobre la energía y el carbono son más eficientes que el IVA o el IRPF:

 • Afectan menos al sistema económico
 • Son más beneficiosos para el empleo
 • Son menos costosos de recaudar
 • Tienden a corregir prácticas dañinas para la sociedad y el medioambiente

Numerosos ensayos que aplican modelos específicos para el caso español calculan que los impuestos sobre la energía podrían generar en España más de 10.000 millones de euros anuales de ingresos adicionales para 2020, con un menor impacto sobre el PIB los impuestos habituales sobre el consumo o el trabajo. Durante el evento se presentarán estudios recientes sobre los mecanismos fiscales para fomentar y dirigir la recuperación económica hacia una economía baja en CO2, sostenible y rica, y se discutirán las posibilidades existentes en España para introducir tales reformas.
La conferencia llega tras un verano en el que los efectos del cambio climático se han visto en records históricos de calor en toda Europa, la sequía de California o una trágica crisis de refugiados que huyen de un territorio devastado por guerras que ocultan una tremenda sequía que había reducido el creciente fértil a mínimos históricos.
Mitigar el cambio climático no es solo  una solución medioambiental, sino también una solución social y económica. La próxima década será crítica tanto para la economía española como para el sistema climático. Crecer reduciendo las emisiones de Co2 es posible. Todo lo que hace falta es un liderazgo político fuerte que tome las riendas y apoye una política y fiscalidad coherentes.
Inscripción al evento
Consulta la agenda
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]