La tercera Assemblea General del projecte H2020 DECISIVE tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona a finals d’abril (24 i 25). El consorci compartirà els resultats generats pel projecte durant els últims 6 mesos en els diferents àmbits de treball, com la caracterització preliminar dels dos llocs d’estudi del projecte (Lió i Catalunya), la metodologia darrere de l’eina de suport a la decisió, i els resultats de l’informe sobre les possibilitats del digestate com a matèria primera per als processos SSF per obtenir certs bioproductes. A més, el consorci també discutirà els propers passos a seguir en els següents 6 mesos i visitarà una instal·lació de Digestió Anaeròbica a Catalunya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]DECISIVE website[/link]La tercera Asamblea General del proyecto H2020 DECISIVE tendrá lugar en el Palau Robert de Barcelona a finales de abril (24 i 25). El consorcio compartirá los resultados generados por el proyecto durante los últimos 6 meses en los diferentes ámbitos de trabajo, como la caracterización preliminar de los dos sitios de estudio del proyecto (Lyon y Cataluña), la metodología detrás de la herramienta de apoyo a la decisión, y los resultados del informe sobre las posibilidades del digestato como materia prima para los procesos SSF para obtener ciertos bioproductos. Además, el consorcio también discutirá los próximos pasos a seguir en los siguientes 6 meses y visitará una instalación de Digestión Anaeróbica en Cataluña.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]DECISIVE website[/link]The 3rd General Assembly of the DECISIVE project will take place in Barcelona at the end of April.  The consortium will share the outcomes of the project generated during the last 6 months in the different work-packages such as the preliminary characterization of the two demonstration sites of the project in Lyon and Catalonia, the methodology behind of the Decision Support Tool, and the results of the Report on the possibilities of digestate (and other wastes) as raw materials for SSF processes to obtain certain bioproducts. In addition, the consortium will also discuss the next steps to take in the following 6 months and visit an Anaerobic Digestion facility in Catalonia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]DECISIVE website[/link]