Sergio Sastre (ENT) presentarà al XII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética l’article titulat “La fiscalitat del vehicle elèctric a Espanya”. El congrés se celebrarà els dies 2 i 3 de febrer de 2017 a la ciutat de Salamanca.
El vehicle elèctric està cridat a introduir-se de manera significativa en el parc d’automòbils espanyol en els propers anys. D’aquest canvi s’espera un estalvi substancial en el consum de combustibles fòssils per al transport que al seu torn tindrà implicacions sobre la demanda d’electricitat i la recaptació de diferents impostos. Aquest treball analitza les conseqüències recaptatòries d’aquests canvis, així com les eines legals i fiscals a l’abast de les administracions públiques per evitar efectes no desitjats sobre la recaptació.
L’article deriva del projecte atorgat per l’Instituto de Estudios Fiscales a l’investigador Sergio Sastre de la Fundació ENT. El projecte pretén analitzar les eines legals per regular la fiscalitat del vehicle elèctric a l’estat. Aquestes eines són clau a curt termini, ja que és previsible que es doni una certa substitució del consum de combustibles cap a l’electricitat que tindrà efectes sobre l’Impost especial sobre hidrocarburs, així com sobre l’Impost sobre l’electricitat. El projecte estudia els escenaris de recaptació per aquests impostos així com els efectes sobre el mix elèctric i l’encaix fiscal de les futures “electrolineres” per elaborar propostes de millora a nivell legal i tributari que puguin evitar possibles efectes no desitjats.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del XII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética [/link]Sergio Sastre (ENT) presentará en el XII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética el artículo titulado “La fiscalidad del vehículo eléctrico en España”. El congreso se celebrará los días 2 y 3 de febrero de 2017 en la ciudad de Salamanca.
El vehículo eléctrico está llamado a introducirse de forma significativa en el parque de automóviles español en los próximos años. De este cambio se espera un ahorro sustancial en el consumo de combustibles fósiles para el transporte que a su vez tendrá implicaciones sobre la demanda de electricidad y la recaudación de diferentes impuestos. Este trabajo analiza las consecuencias recaudatorias de dichos cambios, así como las herramientas legales y fiscales al alcance de las administraciones públicas para evitar efectos no deseados sobre la recaudación.
El artículo deriva del proyecto otorgado por el Instituto de Estudios Fiscales al investigador Sergio Sastre de la Fundació ENT. El proyecto pretende analizar las herramientas legales para regular la fiscalidad del vehículo eléctrico en el estado. Estas herramientas son clave a corto plazo, ya que es previsible que se de una cierta sustitución del consumo de combustibles hacia la electricidad que tendrá efectos sobre el Impuesto especial sobre Hidrocarburos, así como sobre el Impuesto sobre la Electricidad. El proyecto estudia los escenarios de recaudación para estos Impuestos así como los efectos sobre  el mix eléctrico y el encaje fiscal de las futuras “electrolineras” para elaborar propuestas de mejora a nivel legal y tributario que puedan evitar posibles efectos no deseados.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del XII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética [/link]