Sergio Sastre (ENT) és un dels ponents del seminari online “Air pollution from waste disposal: not for public breath”. Organitzat per Zero Waste Europe, el seminari es durà a terme el 3 de novembre. Sergio Sastre és autor de l’informe “Air Pollution Not for Public Breath”.
El 30 de juny, el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord provisional sobre una directiva per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics. La National Emission Celling Directive (NEC) estableix estrictes límits nacionals de 2020 a 2029 i de 2030 en a endavant per cinc contaminants: diòxid de sofre, òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils diferents del metà, amoníac i partícules fines.
La incineració de residus és la font més significant d’algunes de les tesis contaminants, de manera que una major expansió d’aquesta indústria a Europa podria posar en perill la implementació correcta d’aquesta nova directiva i la reducció de la contaminació de l’aire en el nostre entorn. D’altra banda, els documents Best Available Techniques Reference (BREFs) que fan referència a la incineració de residus estan actualment sent revisats, obrint l’oportunitat d’establir noves normes.
Amb un seguit d’experts en la matèria, aquest seminari proporcionarà una visió general sobre la legislació de la UE relativa a la contaminació de l’aire, els principals impactes de l’eliminació de residus sobre la contaminació de l’aire i la salut pública, i com aquesta nova Directiva NEC, així com les actuals negociacions entorn els BREF per a l’eliminació de residus, pot ajudar a reforçar els plans nacionals per fer front a la contaminació de l’aire.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre el seminari online[/link] [link]Registrar-se al seminari online[/link] [link]Accés a l’informe “Air Pollution Not for Public Breath”[/link]Sergio Sastre (Fundació ENT) es uno de los ponentes del seminario online “Air pollution from waste Disposal: not for public breath”. Organizado por Zero Waste Europe, el seminario se llevará a cabo el 3 de noviembre. Sergio Sastre es autor del informe “Air Pollution Not for Public Breath”.
El 30 de junio, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional sobre una directiva para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos. La National Emission Celling Directive (NEC) establece estrictos límites nacionales de 2020 a 2029 y de 2030 en adelante por cinco contaminantes: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, amoníaco y partículas finas.
La incineración de residuos es la fuente más significativa de algunas de las tesis contaminantes, por lo que una mayor expansión de esta industria en Europa podría poner en peligro la implementación correcta de esta nueva directiva y la reducción de la contaminación del aire en nuestro entorno. Por otra parte, los documentos Best Available Techniques Reference (BREFs) que hacen referencia a la incineración de residuos están actualmente siendo revisados, abriendo la oportunidad de establecer nuevas normas.
Con una serie de expertos en la materia, este seminario proporcionará una visión general sobre la legislación de la UE relativa a la contaminación del aire, los principales impactos de la eliminación de residuos sobre la contaminación del aire y la salud pública, y cómo esta nueva Directiva NEC, así como las actuales negociaciones en torno a los BREF para la eliminación de residuos, puede ayudar a reforzar los planes nacionales para hacer frente a la contaminación del aire.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre el seminario online[/link] [link]Registrarse al seminario online[/link] [link]Acceso al informe “Air Pollution Not for Public Breath”[/link]Sergio Sastre (ENT) is one of the speakers of the webinar “Air pollution from waste disposal: not for public breath”. Organized by Zero Waste Europe, the webinar will take place on November 3rd. Sergio Sastre is author of the report “Air Pollution Not for Public Breath”, .
On June 30 the European Parliament and Council reached a provisional agreement on a directive to reduce emissions of air pollutants. The National Emission Celling Directive sets stricter national limits from 2020 to 2029 and from 2030 onwards for five pollutants: sulpher dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia and fine particulate matter.
Waste-to-energy incineration is the most significant source of some of theses pollutants, so further expansion of this industry in Europe could compromise the succesful implementation of this new directive and the reduction of air pollution in our environment. Moreover, Best Available Techniques Reference (BREFs) documents referring to waste-on-energy incineration are currently being reviewed, opening up an opportunity for further regulation.
With a panel of experts in the field, this webinar will provide an overview on the EU policy framework concerning air pollution, the main impacts from waste disposal on air pollution and public health, and how this new NEC directive as well as the current negotiations around BREF for waste disposal, can help reinforce national plans to tackle air pollution.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]More information about the webinar[/link] [link]You can register by following this link[/link] [link]Link to the report “Air Pollution Not for Public Breath”[/link]