Sergio Sastre, consultor i investigador d’ENT, serà el protagonista de la mENTjada online que se celebrarà el proper 28 d’abril (de 12 a 1 del migdia). El títol de la xerrada-debat serà “Resource extraction, trade and waste management: a regional approach to the Spanish socioeconomic metabolism”.
La sessió se centrarà en els fluxos de materials (extracció, comerç i fluxos de residus) a nivell regional a Espanya, tal com s’analitza a la tesi d’en Sergio Sastre. La sessió abordarà 3 punts principals:

  • Els resultats dels fluxos de materials de tota l’economia a Espanya (1996-2010) a nivell regional (és a dir, comunitats autònomes).
  • El paper del comerç com a mecanisme de canvi de càrrega ambiental a nivell regional, tant entre les comunitats autònomes com entre elles i la resta del món.
  • Gestió de residus municipals a nivell regional i el rendiment de les comunitats autònomes pel que fa a les polítiques i objectius de reciclatge de la UE.

Algunes qüestions a debatre són: com la bombolla immobiliària va configurar el flux de material regional a Espanya? Quines comunitats autònomes són importadores netes/exportadores netes de cada tipus de recurs? Com s’estan gestionant els fluxos de residus sòlids municipals a les comunitats autònomes?
Altres debats podrien incloure: hi hauria alguna manera que la càrrega mediambiental que es desplaça entre comunitats autònomes s’hagi de considerar o corregir a través del sistema fiscal espanyol? L’heterogeneïtat regional exigeix ​​una governança diferent dels recursos, el comerç i els residus a Espanya?
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscriu-te[/link]Sergio Sastre (ENT) será el protagonista de la mENTjada online que ENT celebrará el próximo 28 de abril (de 12 a 1 del mediodía). El título será “Resource extraction, trade and waste management: a regional approach to the Spanish socioeconomic metabolism“.
La sesión se centrará en los flujos de materiales (extracción, comercio y flujos de residuos) a nivel regional en España, tal como se analiza en la tesis de Sergio Sastre. La sesión abordará 3 puntos principales:

  • Los resultados de los flujos de materiales de toda la economía en España (1996-2010) a nivel regional (es decir, comunidades autónomas).
  • El papel del comercio como mecanismo de cambio de carga ambiental a nivel regional, tanto entre las comunidades autónomas como entre ellas y el resto del mundo.
  • Gestión de residuos municipales a nivel regional y el rendimiento de las comunidades autónomas con respecto a las políticas y objetivos de reciclaje de la UE.

Algunas cuestiones a debatir son: como la burbuja inmobiliaria configuró el flujo de material regional en España? ¿Qué comunidades autónomas son importadoras netas/exportadoras netas de cada tipo de recurso? Como se están gestionando los flujos de residuos sólidos municipales en las comunidades autónomas?
Otros debates podrían incluir: habría alguna manera que la carga medioambiental que se desplaza entre comunidades autónomas deba considerarse o corregir a través del sistema fiscal español? La heterogeneidad regional exige una gobernanza diferente de los recursos, el comercio y los residuos en España?
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscripción[/link]Sergio Sastre (ENT) will be the guest of the online mENTjada (meeting) that ENT will hold on April 28 (from 12 to 1 noon). The title will be “Resource extraction, trade and waste management: a regional approach to the Spanish socioeconomic metabolism“.
The session will focus on material flows (extraction, trade and waste flows) at subnational level in Spain as studied in Sergio’s thesis. The session will address 3 main points:

  • The results of Economy-Wide Material Flow accounts for Spain (1996-2010) at subnational level (i.e. Autonomous Communities).
  • The role of trade as an environmental burden shifting mechanism at subnational level, both between the Autonomous Communities of Spain and between them and the rest of the world.
  • Municipal waste management at subnational level and performance of the Autonomous Communities regarding the EU’s recycling policies and targets.

Some issues to be discussed are: how the housing bubble shaped regional material flows in Spain? Which Autonomous Communities are net importers/net exporters of each type of resource? How are municipal solid waste flows being managed across Autonomous Communities?
Further debate might include: Should environmental burden shifting between Autonomous Communities somehow be considered by/corrected through the Spanish fiscal system? Does regional heterogeneity call for a different governance of resources, trade and waste in Spain?
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Registration[/link]