Es tracta d’un avantprojecte que inclou diverses propostes innovadores, entre altres: la creació d’un fons climàtic, el propòsit de reduir les bonificacions, devolucions i similars que s’apliquen a l’adquisició de combustibles fòssils o la proposta de creació d’un impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. ENT va assessorar el Govern en relació amb el disseny d’aquesta proposta d’impost ambiental.
Podeu trobar el text en aquest enllaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=42733&idens=1&lang=ca&changeLang=true
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Se trata de un anteproyecto que incluye varias propuestas innovadoras, entre otras: la creación de un fondo climático, el propósito de reducir las bonificaciones, devoluciones y similares que se aplican a la adquisición de combustibles fósiles o la propuesta de creación de un impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica. ENT asesoró al Gobierno en relación con el diseño de esta propuesta de impuesto ambiental.
Puede encontrar el texto en este enlace:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=42733&idens=1&lang=ca&changeLang=true
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]