Previ a la reunió del Consell de Ministres de Pesca de la UE, que tindrà lloc a Brussel·les els propers 16 i 17 de desembre, la Comissió Europea adopta la seva proposta sobre les possibilitats de pesca per al proper any.
La Comissió Europea ha publicat la seva proposta sobre els límits de pesca per al 2020. Es tracta de la proposta sobre els Totals Admissibles de Captura, també coneguts com TAC i quotes, per a la major part de les poblacions de peixos comercials de l’Atlàntic Nord-oriental i Mar del nord, que servirà de base per a les negociacions durant el Consell de pesca de desembre.
Segons indica la pròpia Comissió en el seu comunicat, de les 72 poblacions de peixos sobre les quals s’ha elaborat una proposta: per 32 poblacions la quota s’ha augmentat o segueix sent la mateixa respecte a l’any anterior; mentre que per a les 40 poblacions restants la quota s’ha reduït. Establint així alguns passos importants en la direcció correcta, és a dir, en línia amb l’objectiu d’acabar amb la sobrepesca, tal com obliga la Política Pesquera Comuna (PPC). Una legislació que estipula concretament, en el seu article 2(2), l’objectiu de “restablir i mantenir les poblacions de peixos per sobre d’uns nivells de biomassa capaços de produir el rendiment màxim sostenible, com a molt tard el 2020”.
No obstant això, a poques setmanes d’arribar a aquesta data límit, un bon nombre d’oportunitats de pesca proposades per la mateixa Comissió Europea s’han establert per sobre de les recomanacions científiques del Consell Internacional per a l’Exploració de la Mar (ICES / CIEM), contravenint així els objectius de l’article 2(2) i allunyant-se de la fi de la sobrepesca. De fet, la nostra anàlisi preliminar indica que la Comissió ha proposat per a 30 poblacions (sobre un total de 72) oportunitats de pesca superiors a les recomanades científicament. En particular, preocupa alguns casos concrets com pot ser el merlà al Mar del Nord i est del Canal de la Manxa, així com les poblacions de lluç i llenguado al Mar Cantàbric i aigües ibèriques atlàntiques, que s’han establert respectivament un 6% , 12% i 28% per sobre dels nivells recomanats com sostenibles pel consell del ICES.
Decisions difícils d’entendre tenint en compte que l’últim informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca (STECF per les sigles en anglès) posa en evidència que moltes poblacions romanen sobreexplotades i/o fora dels límits biològics de seguretat. En aquest informe, a més, s’indica que el 41% de les poblacions avaluades a l’Atlàntic nord-oriental pateixen sobrepesca (29 de 70) en relació amb els nivells d’explotació del RMS i que la taxa de progrés actual per posar fi a la sobrepesca resulta massa lenta per assolir els objectius de la PPC per a 2020.
Per tot això, i tot i que els reptes són molts, és important que durant el proper Consell de pesca, les i els ministres de pesca prenguin decisions valentes i compleixin amb la legislació que ells mateixos van aprovar el 2013 durant la reforma de la PPC. Entre d’altres aspectes rellevants, es requereix que mostrin el seu compromís inequívoc en posar fi a la sobrepesca, implementin completament l’obligació de desembarcament, i augmentin la transparència en el procés de presa de decisions.
GIF_2019
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Veure les recomanacions de les ONG sobre l’establiment d’oportunitats de pesca per a 2020 (English)[/link]Previo a la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, que tendrá lugar en Bruselas los próximos 16 y 17 de diciembre, la Comisión Europea adopta su propuesta sobre las posibilidades de pesca para el próximo año.
La Comisión Europea ha publicado su propuesta sobre los límites de pesca para 2020. Se trata de la propuesta sobre los Totales Admisibles de Captura, también conocidos como TAC y cuotas, para la mayor parte de las poblaciones de peces comerciales del Atlántico Nororiental y Mar del Norte, que servirá de base para las negociaciones durante el Consejo de pesca de diciembre.
Según indica la propia Comisión en su comunicado, de las 72 poblaciones de peces sobre las que se ha elaborado una propuesta: para 32 poblaciones la cuota se ha aumentado o sigue siendo la misma con respecto al año anterior; mientras que para las 40 poblaciones restantes la cuota se ha reducido. Estableciendo así algunos pasos importantes en la dirección correcta, es decir, en línea con el objetivo de acabar con la sobrepesca, tal y como obliga la Política Pesquera Común (PPC). Una legislación que estipula concretamente, en su artículo 2(2), el objetivo de “restablecer y mantener las poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible, a más tardar en 2020”.
Sin embargo, a pocas semanas de alcanzar esta fecha límite, un buen número de oportunidades de pesca propuestas por la propia Comisión Europea se han establecido por encima de las recomendaciones científicas del Consejo Internacional para la Exploración del mar (ICES/CIEM), contraviniendo así  los objetivos del artículo 2(2) y alejándose del fin de la sobrepesca. De hecho, nuestro análisis preliminar indica que la Comisión ha propuesto para 30 poblaciones (sobre un total de 72) oportunidades de pesca superiores a las recomendadas científicamente. En particular, preocupa algunos casos concretos como puede ser el merlán en el Mar del Norte y este del Canal de la Mancha, así como los stocks de merluza y lenguado en el Mar Cantábrico y aguas ibéricas atlánticas, que se han establecido respectivamente un 6%, 12% y 28% por encima de los niveles recomendados como sostenibles por el consejo del ICES.
Decisiones difíciles de entender teniendo en cuenta que el último informe del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF por sus siglas en ingles), pone en evidencia que muchos stocks permanecen sobreexplotados y/o fuera de los límites biológicos de seguridad. En dicho informe, además, se indica que el 41% de las poblaciones evaluadas en el Atlántico Nororiental sufren sobrepesca (29 de 70) en relación con los niveles de explotación del RMS y que la tasa de progreso actual para poner fin a la sobrepesca resulta demasiado lenta para alcanzar los objetivos de la PPC para 2020.
Por todo ello, y aunque los retos son muchos, es importante que durante el próximo Consejo de pesca, las y los Ministros de pesca tomen decisiones valientes y cumplan con la legislación que ellos mismos aprobaron en 2013 durante la reforma de la PPC. Entre otros aspectos relevantes, se requiere que muestren su compromiso inequívoco en poner fin a la sobrepesca, implementen completamente la obligación de desembarque, y aumenten la transparencia en el proceso de toma de decisiones.
GIF_2019
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Ver las recomendaciones de las ONG sobre el establecimiento de oportunidades de pesca para 2020 (English)[/link]