El Joint Research Centre de la Comissió Europea acaba d’encarregar a ENT l’informe “Review of economic and socio-economic studies on recycling topics (RESYCLE)”.
L’objectiu d’aquest estudi és dur a terme una revisió sistemàtica d’investigacions i estudis sobre els impactes econòmics i socioeconòmics de les diferents vies i polítiques de reciclatge. En particular, es tractaran tres qüestions:

  • Quins són arguments teòrics a favor del reciclatge
  • Quins enfocaments i metodologies formals s’utilitzen per avaluar els impactes econòmics i socioeconòmics de les diferents vies i polítiques de reciclatge
  • Principals conclusions dels estudis econòmics i socioeconòmics disponibles actualment relacionats amb aliments/bio-residus i reciclables secs municipals.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Joint Research Centre de la Comisión Europea acaba de encargar a ENT el informe “Review of economic and socio-economic studies on recycling topics (RESYCLE)”.
El objetivo de este estudio es llevar a cabo una revisión sistemática de investigaciones y estudios sobre los impactos económicos y socioeconómicos de las diferentes vías y políticas de reciclaje. En particular, se tratarán tres cuestiones:

  • ¿Cuáles son argumentos teóricos a favor del reciclaje
  • Qué enfoques y metodologías formales se utilizan para evaluar los impactos económicos y socioeconómicos de las diferentes vías y políticas de reciclaje
  • Principales conclusiones de los estudios económicos y socioeconómicos disponibles actualmente relacionados con alimentos/bio-residuos y reciclables secos municipales.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The Joint Research Centre of the European Commission has just commissioned ENT the report “Review of economic and socio-economic studies on recycling topics (RESYCLE)”.
The objective of this study is to carry out a systematic review of research and studies on the economic and socio-economic impacts of different recycling policies and pathways. In particular, three questions will be addressed:

  • What are the theoretical arguments in favour of recycling
  • Which formal approaches and methodologies are used to assess economic and socio-economic impacts of different recycling policies and pathways
  • Main findings from currently available economic and socio-economic studies related to municipal food/bio-waste and dry recyclables.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]