El projecte “Adaptació al canvi climàtic de zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i cultural a Espanya”, finançat per la Fundación Biodiversidad, arriba a la seva etapa final.
El projecte incideix sobre l’anàlisi de l’impacte del canvi climàtic en platges i béns culturals protegits en zones costaneres, i focalitza en tres casos d’estudi: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), els municipis de la Corunya i Las Palmas de Gran Canària. L’anàlisi contempla igualment la identificació de possibles mesures d’adaptació per als casos anteriors, incloent la valoració econòmica dels respectius costos i beneficis.
Els resultats del projecte seran difosos a partir d’un informe final maquetat, un resum executiu per a fins divulgatius, un fitxer de presentació i un article tècnic en els propers mesos de 2017.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] Amb el suport de:
logo fundacion bioEl proyecto “Adaptación al cambio climático de zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España”, financiado por la Fundación Biodiversidad, llega a su etapa final.
El proyecto incide sobre el análisis del impacto del cambio climático en playas y bienes culturales protegidos en zonas costeras, y focaliza en tres casos de estudio: el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los municipios de A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria. El análisis contempla igualmente la identificación de posibles medidas de adaptación para los casos anteriores, incluyendo la valoración económica de los respectivos costes y beneficios.
Los resultados del proyecto se difundirán a partir de un informe final maquetado, un resumen ejecutivo para fines divulgativos, un fichero de presentación y un artículo técnico en los próximos meses de 2017.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] Con el apoyo de:
logo fundacion bioThe project funded by the Fundación Biodiverdad and entitled “Climate change adaptation in urban coastal areas with high population density and touristic and cultural relevance in Spain”, enters its final phase.
This project addresses the impact of climate change on beaches and protected cultural assets in coastal areas, focusing on three case studies: the metropolitan area of Barcelona; and the municipalities of A Coruña and Las Palmas de Gran Canaria. The study also includes the identification and economic valuation of the adaptation actions likely to be applied in these areas.
Results will be disseminated through a final report, an executive summary, a presentation, and a technical article in the upcoming months of 2017.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] With the support of:
logo fundacion bio