Sergio Sastre (ENT) ha participat en la redacció de l’article liderat per Ben Tomlinson que aborda una modelització integrada dels efectes de les meduses en pesqueries i turisme utilitzant una aproximació sistèmica per a la costa catalana. Aquest article s’enmarca en el ja finalitzat projecte europeu VECTORS
Abstract
Tot i la gran fluctuació en enregistraments anuals de plàncton gelatinós al llarg del litoral català al nord-oest de la Mediterrània i la falta de conjunts de dades a llarg termini, hi ha una percepció general que l’abundància de meduses està augmentant. Les autoritats locals estan preocupades pels esdeveniments i les arribades de meduses a les platges i creuen que podria reduir l’atractiu recreatiu de les platges – un servei ambiental valuós per a la indústria turística regional. Estudis anteriors també demostren la depredació de meduses (Pelagia noctiluca ephyrae) sobre algunes petites larves de peixos pelàgics (Engraulis encrasicolus). Els pelàgics petits són la principal font d’ingressos per a les pesqueries locals. Un model social-ecològic que va ser creat amb la finalitat de capturar els efectes dels canvis en l’abundància de Pelagia noctiluca a les pesqueries locals, la indústria del turisme i l’economia en general. Es construeixen i es connecten els següents sub-models seguint la metodologia de l’enfocament de sistemes: un model de la pesca basada en la classe-edat; un model de matriu de població de meduses; un model d’avarament de meduses; un estudi sobre l’impacte de les meduses a usuaris de la platja; i una matriu d’input-oput econòmica. Es duen a terme diversos escenaris futurs per a diferents proliferacions de meduses i tenint en compte els canvis que aquests escenaris podrien causar en el producte intern brut regional i l’ocupació, l’estudi conclou que l’impacte global de qualsevol d’aquests escenaris sobre l’economia no seria significatiu a escala regional.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link]Sergio Sastre (ENT) ha participado en la redacción de un artículo liderado por Ben Tomlinson que aborda una modelización integrada de los efectos de las medusas en pesquerías y turismo utilizando una aproximación sistémica para la costa catalana. Este artículo está en el marco del ya finalizado proyecto europeo VECTORS.
Abstract
A pesar de la gran fluctuación en registros anuales de placton gelatinoso a lo largo del litoral catalán en el noroeste del Mediterráneo y la falta de conjuntos de datos a largo plazo, hay una percepción general de que la abundancia de medusas está aumentando. Las autoridades locales están preocupadas por los acontecimientos y las llegadas de medusas en las playas y creen que podría reducir el atractivo recreativo de las playas – un servicio ambiental valioso para la industria turística regional. Estudios anteriores también demuestran la depredación de medusas (Pelagia noctiluca ephyrae) sobre algunas pequeñas larvas de peces pelágicos (Engraulis encrasicolus). Los pelágicos pequeños son la principal fuente de ingresos para las pesquerías locales. Un modelo social-ecológico que fue creado con el fin de capturar los efectos de los cambios en la abundancia de Pelagia noctiluca a las pesquerías locales, la industria del turismo y la economía en general. Se construyen y se conectan los siguientes sub-modelos siguiendo la metodología del enfoque de sistemas: un modelo de la pesca basada en la clase-edad; un modelo de matriz de población de medusas; un modelo de varamiento de medusas; un estudio sobre el impacto de las medusas usuarios de la playa; y una matriz de input-oput económica. Se llevan a cabo diversos escenarios futuros para diferentes proliferaciones de medusas y teniendo en cuenta los cambios que estos escenarios podrían causar en el producto interior bruto regional y el empleo, el estudio concluye que el impacto global de cualquiera de estos escenarios sobre la economía no sería significativo a escala regional.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link]Sergio Sastre (ENT) has participated in an article led by Ben Tomlinson dealing with the effects of jellyfish on fisheries and tourism using a systemic approach for modeling the Catalan coast. This article is within the framework of the already completed European project VECTORS.
Asbtract
Despite the large fluctuation in annual recordings of gelatinous plankton along the Catalan coast in the north western Mediterranean and the lack of long term data sets, there is a general perception that jellyfish abundances are increasing. Local authorities are concerned about the stranding events and arrivals of jellyfish to beaches and believe it could reduce the recreational appeal of the beaches – a valuable ecosystem service for the regional tourist industry. Previous studies also demonstrate the predation of jellyfish (Pelagia noctiluca ephyrae) upon some small pelagic fish larvae (Engraulis encrasicolus). Small pelagics are the principal source of revenue for the local fisheries. A social-ecological model was created in order to capture the effects of changes in abundance of Pelagia noctiluca upon the local fisheries, the tourist industry and the wider economy. The following sub-models were constructed and connected following the systems approach framework methodology: an age-class based fisheries model; a jellyfish population matrix model; a jellyfish stranding model; a study on the impact of jellyfish strandings on beach users; and an economic input-output matrix. Various future scenarios for different abundances of jellyfish blooms were run. The “Expected blooms” scenario is similar to the quantity and size of blooms for 2000-2010. For a hypothetical “No blooms” scenario (standard background level of jellyfish but without any blooms) landings would increase by around 294 tonnes (5.1%) per year (averaged over 10 years) or approximately 0.19 M€ in profits per year (4.5 %), and strandings would decrease by 49%. In a “Frequent blooms” scenario, landings would decrease by around 147 tonnes per year (2.5%) and decrease profits by 0.10 M€ per year (2.3%), and strandings would increase by 32%. Given the changes that these scenarios would cause on the regional gross domestic product and employment, this study concludes that the overall impact of either of these scenarios on the economy would not be significant at the regional scale.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Access to the article[/link]