El nou article de Jaume Freire (ENT-Hardvard) titulat “Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review” ha estat publicat a la revista Journal of Policy Modeling.
La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques o external shocks sobre un sistema econòmic. Existeix certa literatura empírica dedicada a testar la hipòtesi del doble dividend d’una reforma fiscal ambiental utilitzant models CGE. Aquesta hipòtesi sosté que és possible obtenir una millora de les condicions ambientals i econòmiques mitjançant la fiscalitat ambiental, i utilitzant els ingressos obtinguts per a reduir altres impostos preexistents. Aquesta recerca proporciona una revisió exhaustiva d’aquesta literatura, incloent una anàlisi estadística i de meta-regressió. S’han analitzat 69 simulacions de 40 estudis diferents. El 55% de les simulacions assoliren un doble dividend. Es pot concloure que, encara que gairebé sempre s’aconsegueix el dividend ambiental, el dividend econòmic segueix sent una qüestió ambigua que necessita més investigació.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article (accés lliure)[/link]El nuevo artículo de Jaume Freire (ENT-Harvard) titulado “Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review” ha sido publicado por la revista Journal of Policy Modeling.
La modelización de equilibrio general computable (CGE) es una forma flexible y abierta de modelar los sistemas económicos que permite evaluar los impactos de diferentes políticas o external shocks sobre un sistema económico. Existe cierta literatura empírica dedicada a testar la hipótesis del doble dividendo de una reforma fiscal ambiental utilizando modelos CGE. Esta hipótesis sostiene que es posible obtener una mejora de las condiciones ambientales y económicas mediante la fiscalidad ambiental, y utilizando los ingresos obtenidos para reducir otros impuestos preexistentes. Esta investigación proporciona una revisión exhaustiva de esta literatura, incluyendo un análisis estadístico y de meta-regresión. Se han analizado 69 simulaciones de 40 estudios diferentes. El 55% de las simulaciones alcanzaron un doble dividendo. Se puede concluir que, aunque casi siempre se consigue el dividendo ambiental, el dividendo económico sigue siendo una cuestión ambigua que necesita más investigación.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo (acceso llibre)[/link]The new article “Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review” of Jaume Freire (ENT-Harvard) has been published by the Board of Editors of the Journal of Policy Modeling.
Computable general equilibrium (CGE) modelling is a flexible and open way to model the economic systems that allow practitioners to assess the impacts of different policies or external shocks to an economic system. There is some empirical literature dedicated to test the double dividend hypothesis of an environmental tax reform using CGE models. This hypothesis claims that is possible to obtain an improvement of both environmental and economic conditions by imposing an environmental tax and recycling revenues obtained to reduce other pre-existing taxes. This research provides a comprehensive review of this literature including a statistical and a meta-regression analysis. 69 different simulations from 40 studies have been analyzed. 55% of simulations have achieved a double dividend, concluding that although the environmental dividend is almost always achieved, the economic dividend still remains an ambiguous question that needs further research.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article (open access)[/link]