Publicat a la revista Economic Systems Research un nou article de Jaume Freire (ENT) titulat “Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain”.
Un impost sobre el carboni és una política que potencialment pot reduir les emissions de CO2 i mitigar els riscos climàtics de la manera menys costosa possible per a l’economia. Desenvolupem un model d’equilibri general computable dinàmic per a Espanya per tal d’avaluar els efectes econòmics i ambientals d’un impost sobre el carboni i provar la hipòtesi del doble dividend. Simulem l’impacte de tres impostos sobre el carboni: 10€, 20€ i 30€ per tona de CO2. Per a cada impost, examinem quatre escenaris de reciclatge d’ingressos: una reducció dels impostos sobre el capital, sobre el treball, sobre l’IVA i un escenari en el qual els ingressos no es reciclen. Trobem un doble dividend gravant 10€/tona i menors, al cap d’entre cinc-set anys des de la implementació. S’estima una reducció anual d’emissions de CO2 d’aproximadament un 10% amb aquest impost. En determinades circumstàncies, es pot aconseguir un doble dividend per un impost de 20€/tona. En qualsevol cas, utilitzar els ingressos obtinguts per a reduir altres impostos redueix els costos de gravar el carboni.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Publicado en la revista Economic Systems Research un nuevo artículo de Jaume Freire (ENT) titulado “Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain”.
Un impuesto sobre el carbono es una política que potencialmente puede reducir las emisiones de CO2 y mitigar los riesgos climáticos de la manera menos costosa posible para la economía. Desarrollamos un modelo de equilibrio general computable dinámico para España con el fin de evaluar los efectos económicos y ambientales de un impuesto sobre el carbono y probar la hipótesis del doble dividendo. Simulamos el impacto de tres impuestos sobre el carbono: 10€, 20€ y 30€ por tonelada de CO2. Para cada impuesto, examinamos cuatro escenarios de reciclaje de ingresos: una reducción de los impuestos sobre el capital, sobre el trabajo, sobre el IVA y un escenario en el que los ingresos no se reciclan. Encontramos un doble dividendo grabando 10€/tonelada y menores, al cabo de entre cinco y siete años desde la implementación. Se estima una reducción anual de emisiones de CO2 de aproximadamente un 10% con este impuesto. En determinadas circunstancias, se puede conseguir un doble dividendo por un impuesto de 20€/tonelada. En cualquier caso, utilizar los ingresos obtenidos para reducir otros impuestos reduce los costes de grabar carbono.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]A new article by Jaumre Freire (ENT) has been published in the journal Economic Systems Research. The article is entitled “Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain”.
A carbon tax is potentially a policy that can reduce CO2 emissions and mitigate climate risks, at lowest economy-wide costs. We develop a dynamic CGE model for Spain to assess the economic and environmental effects of a carbon tax, and test the double dividend hypothesis. We simulate the impact of three carbon taxes: €10, €20 and €30 per ton of CO2. For each tax, four “revenue recycling” scenarios are examined: a reduction of taxes on capital, on labor, on VAT, and a scenario in which revenues are not recycled. We find a double dividend for taxes of €10/ton and lower, within five to seven years of implementation. We estimate an annual CO2 emissions reduction of around 10% with this tax. Under some circumstances, the double dividend can be achieved for a tax of €20/ton. In any case, recycling revenues to cut pre-existing taxes reduces costs of imposing carbon taxes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]