L’organització portuguesa Sciaena, conjuntament amb la Fundació ENT, han realitzat un pòster que pretén posar de manifest la importància d’aplicar l’enfocament precautori a la gestió pesquera tal com exigeix ​​la Política Pesquera Comuna (PPC) de la UE .
Aquest material, dirigit a les i els gestors pesquers, recorda que l’ús del criteri de precaució permet una presa de decisions més cautelosa, especialment quan la informació científica sobre el rendiment màxim sostenible (RMS) és incerta o inexistent.
Tenint en compte que aquest any s’han d’acordar les quotes de pesca d’espècies d’aigües profundes per 2021 i 2022, i que cap d’aquestes poblacions d’aigües profundes gestionades per límits de pesca compta actualment amb assessorament científic basat en el RMS, és extremadament important que la Comissió Europea i el Consell de Ministres de Pesca de la UE segueixin el consell científic de l’ICES per garantir que es compleixin el criteri de precaució de la PPC i els objectius de RMS per a aquestes poblacions, tal i com estipula la PPC.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Poster en PDF[/link] [link]Poster en JPG[/link]La organización portuguesa Sciaena, conjuntamente con la Fundación ENT, han realizado un póster con el objetivo de destacar la importancia de aplicar el criterio de precaución a la gestión pesquera, tal y como lo exige la Política Pesquera Común (PPC) de la UE.
Este material, dirigido a las y los gestores pesqueros, recuerda que el uso del enfoque de precaución permite una toma de decisiones más cautelosa, especialmente cuando la información científica sobre el rendimiento máximo sostenible (RMS) es incierta o inexistente.
Teniendo en cuenta que este año se acordarán las cuotas de pesca de especies de aguas profundas para 2021 y 2022, y que ninguna de estas poblaciones de aguas profundas gestionadas por límites de pesca cuenta actualmente con asesoramiento científico basado en el RMS, es extremadamente importante que la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Pesca de la UE sigan el consejo científico del ICES para garantizar que se cumplan el enfoque de precaución y los objetivos de RMS para estas poblaciones, tal y como estipula la PPC.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Poster en PDF[/link] [link]Poster en JPG[/link]The Portuguese organization Sciaena, together with ENT Foundation, have produced a poster that shows the importance of applying the Precautionary Approach to fisheries management as required in the EU’s Common Fisheries Policy (CFP).
This material, directed at fishery managers, recalls that the use of the Precautionary Approach allows more cautious decision making, especially when scientific information on maximum sustainable yield (MSY) is uncertain or non-existent.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Poster in PDF[/link] [link]Poster in JPG[/link]