Aina González (ENT) presenta la ponència “Campanyes de sensibilització social sobre el malbaratament alimentari. Lliçons apreses” en la conferència” Envisioning a Future without Food Waste and Food Poverty: Societal Challenges” que tindrà lloc el 17 i 18 de novembre a Bilbao (Universitat del País Basc) i que organitza el Grupo URBAN ELIKA, Estudios multidisciplinares sobre Alimentación y sociedad i la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.
La gestió de l’aliment, com a recurs imprescindible per a la supervivència humana, suscita antics i nous dilemes. S’ha dit que els primers milers d’anys de la història de la humanitat es van reduir a una recerca d’oportunitats per a lsa supervivència. Tot i que no en exclusiva, sobreviure depenia i encara depèn de la resposta que es dóna a la necessitat quotidiana d’aliment. La investigació i desenvolupament en tecnologies alimentàries han millorat la quantitat i la qualitat dels aliments disponibles al llarg i ample del planeta, donant pas a xarxes de distribució dels aluimentos que no semblen conèixer límits temporals, climàtics ni quilomètrics. Però aquestes complexes xarxes de gestió no donen resposta a una pobresa alimentària que agrupa 800 milions de persones amb malnutrició severa i altres centenars de milions de persones l’accés a l’aliment no vaig satisfer adequadament les seves necessitats nutricionals. Segons Càritas Europa 79 milions d’aquestes persones resideixen a la UE. Per Paradoxalment, això no es deu a una escassetat global d’aliments. Segons la FAO, recuperant la meitat dels aliments que es piedern o malgasten seria possible alimentar al món.
El Congrés Internacional “Anhelant un Futur sense Malbaratament ni pobresa alimentària: Reptes Socials” ha estat dissenyat com un fòrum acadèmic obert al debat interdisciplinari. En els seus dos jornades, amb sessions en anglès i espanyol (i sistema de traducció simultània entre tots dos), s’ofereix un espai per a la reflexió i la discussió des d’àrees com el desenvolupament urbà i el desenvolupament rural, l’enginyeria, les ciències ambientals, la nutrició humana, el dret i la governança, o la sociologia i la filosofia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Consulta el programa[/link] [link]Web de la conferència[/link]Aina González (ENT) presentará la ponencia “Campañas de sensibilización social sobre el despilfarro alimentario. Lecciones aprendidas” en la conferencia “Envisioning a Future without Food Waste and Food Poverty: Societal Challenges” que tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre en Bilbao (Universidad del País Vasco) y que organiza el Grupo URBAN ELIKA, Estudios multidisciplinares sobre Alimentación y sociedad y la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.
La gestión del alimento, como recurso imprescindible para la supervivencia humana, suscita antiguos y nuevos dilemas. Se ha dicho que los primeros miles de años de la historia de la humanidad se redujeron a una búsqueda de oportunidades para lsa supervivencia. Aunque no en exclusiva, sobrevivir dependía y aún depende de la respuesta que se da a la necesidad cotidiana de alimento. La investigación y desarrollo en tecnologías alimentarias han mejorado la cantidad y la calidad de los alimentos disponibles a lo largo y ancho del planeta,  dando paso a redes de distribución de los aluimentos que no parecen conocer límites temporales, climáticos ni kilométricos. Pero esas complejas redes de gestión no dan respuesta a una pobreza alimentaria que agrupa a 800 millones de personas con malnutrición severa y otros cientos de millones de personas cuyo acceso al alimento no satisfice adecuadamente sus necesidades nutricionales. Según Caritas Europa 79 millones de estas personas residen en la UE. Para dójicamente, ello no se debe a una escasez global de alimentos. Según la FAO, recuperando la mitad de los alimentos que se piedern o despilfarran seria posible alimentar al mundo.
El Congreso Internacional “Anhelando un Futuro sin Despilfarro ni pobreza alimentaria: Retos Sociales” ha sido diseñado como un foro académico abierto al debate interdisciplinar. En sus dos jornadas, con sesiones en inglés y español (y sistema de traducción simultánea entre ambos), se ofrece un espacio para la reflexión y la discusión desde áreas como el desarrollo urbano y el desarrollo rural, la ingeniería, las ciencias ambientales, la nutrición humana, el derecho y la gobernanza, o la sociología y la filosofía.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link] [link]Web de la conferencia[/link]