Els passats dies 17, 18 i 19 d’octubre, ENT va participar a l’Assemblea General del projecte DECISIVE que va tenir lloc a Hamburg.
El dia 17 es va dedicar a un taller obert a participants externs titulat “Closing the loop: Challenges for the future food waste valorisation”.
Els dies 18 i 19 es van dedicar a l’Assemblea General entre els socis del consorci per compartir els avenços i les principals conclusions dels resultats ja presentats. L’Assemblea també va servir per debatre sobre els propers passos cap a la consolidació de la Decision Support Tool i començar una caracterització preliminar dels dos llocs de demostració del projecte, Lió i Catalunya, on es desenvoluparan plantes pilot de tecnologies DECISIVE.

El projecte DECISIVE (DECentralIzed managment Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) és un projecte de recerca i innovació finançat per la Unió Europea en el programa Horizon 2020 en el que participa l’Agència de Residus de Catalunya juntament amb altres 12 socis europeus. El projecte pretén desenvolupar un sistema descentralitzat de gestió de bioresidus, produint localment energia i bioproductes per ser utilitzats en agricultura urbana o periurbana.
El projecte contribuirà al canvi d’un paradigma lineal, basat en la importació de béns i l’exportació de residus, cap a un paradigma circular, que promogui la producció, el consum i la gestió de residus de forma local.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Los pasados días 17, 18 y 19 de octubre, ENT participó en la Asamblea General del proyecto DECISIVE que tuvo lugar en Hamburgo.
El día 17 se dedicó a un taller abierto a participantes externos titulado “Closing the loop: Challenges for the future food waste valorisation”.
Los días 18 y 19 se dedicaron a la Asamblea General entre los socios del consorcio para compartir los avances y las principales conclusiones de los resultados ya presentados. La Asamblea también sirvió para debatir sobre los próximos pasos hacia la consolidación de la Decision Support Tool y empezar una caracterización preliminar de los dos sitios de demostración del proyecto, Lyon y Cataluña, donde se desarrollarán plantas piloto de tecnologías DECISIVE.

El proyecto DECISIVE (Decentralized managment Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) es un proyecto de investigación e innovación financiado por la Unión Europea en el programa Horizon 2020 en el que participa la Agencia de Residuos de Cataluña junto con otros 12 socios europeos. El proyecto pretende desarrollar un sistema descentralizado de gestión de biorresiduos, produciendo localmente energía y bioproductos para ser utilizados en agricultura urbana o periurbana.
El proyecto contribuirá al cambio de un paradigma lineal, basado en la importación de bienes y la exportación de residuos, hacia un paradigma circular, que promueva la producción, el consumo y la gestión de residuos de forma local.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On 17 -19 October ENT participated in the General Assembly of the DECISIVE project that took place in Hamburg.
The 17th was dedicated to a workshop opened to external participants about “Closing the loop: Challenges for the future food waste valorisation”.

The 18th and 19th were dedicated to the GA among consortium partners to share the advances and the main results of the deliverables already submitted and to discuss about next steps towards the consolidation of the Decision Support Tool and to start a preliminary characterization of the two demonstration sites of the project, Lyon and Catalonia where pilot plants of DECISIVE technologies will be implemented.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]