Aquest gener l’estudiant de grau de Ciències Ambientals de la UB Oliver Canosa iniciarà un període de pràctiques de recerca a la Fundació ENT fins a mitjans de maig. El seu tutor a la UB és el professor Jordi Roca i Jaume Freire serà el seu tutor a la Fundació ENT. La seva tasca de recerca se centrarà en el projecte “Anàlisi input-output de l’energia a Catalunya”.
El projecte desenvoluparà un anàlisi input-output de l’energia per a Catalunya a partir de les taules input-output 2014 elaborades per l’Idescat i els comptes satèl·lit de l’energia que es desenvoluparan en el transcurs del projecte. Posteriorment es calcularan les intensitats energètiques, els coeficients d’arrossegament i els sectors clau en l’ús d’energia a Catalunya, per tal de mostrar el comportament de l’estructura econòmica catalana en relació a l’ús global d’energia a Catalunya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este enero el estudiante de grado de Ciencias Ambientales de la UB Oliver Canosa iniciará un periodo de prácticas de investigación en la Fundació ENT hasta mediados de mayo. Su tutor en la UB es el profesor Jordi Roca y Jaume Freire será su tutor en la Fundación ENT. Su tarea de investigación se centrará en el proyecto “Análisis input-output de la energía en Cataluña”.
El proyecto desarrollará un análisis input-output de la energía para Cataluña a partir de las tablas input-output 2014 elaboradas por el Idescat y las cuentas satélite de la energía que se desarrollarán en el transcurso del proyecto. Posteriormente se calcularán las intensidades energéticas, los coeficientes de arrastre y los sectores clave en el uso de energía en Cataluña, con el fin de mostrar el comportamiento de la estructura económica catalana en relación al uso global de energía en Cataluña.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]This January Oliver Canosa (UB), student of Environmental Sciences, has started a period of research internship at the ENT Foundation until mid-May. His tutor at the UB is Professor Jordi Roca and Jaume Freire will be his tutor at the ENT Foundation. His research work will focus on the project “Input-output analysis of energy in Catalonia”.
The project will develop an input-output analysis of energy for Catalonia based on the 2014 input-output tables prepared by Idescat and the satellite energy accounts that will be developed during the course of the project. Subsequently, the energy intensities, the drag coefficients and the key sectors in the use of energy in Catalonia will be calculated, in order to show the behavior of the Catalan economic structure in relation to the global use of energy in Catalonia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]