Aquest mes d’abril hi ha hagut dues noves incorporacions a la Fundació ENT. En primer lloc, Miquel Ortega Cerdà (un dels quatre fundadors d’ENT) es reincorpora al projecte després de 4 anys. La seva tasca se centrarà en un projecte vinculat a l’organització Medreact.
En segon lloc, Maria Prieto Castillo substitueix Marien González Hidalgo a la coordniació de la revista Ecologia Política, que editem la Fundació ENT. Maria Pieto és oceanògrafa interdisciplinar especialitzada en gestió sostenible de recursos pesquers. Les seves principals àrees d’interès són la cogestió de recursos marins, així com la divulgació científica i l’educació ambiental amb un especial enfocament en la conservació de la biodiversitat i adaptació al canvi climàtic. Per la seva banda, Marien González Hidalgo, ambientòloga i investigadora especialitzada en estudis d’ecologia política amb perspectiva feminista i psico-social en contextos de conflictes ambientals, passa a ser Fellow d’ENT.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este mes de abril ha habido dos nuevas incorporaciones a la Fundació ENT. En primer lugar, Miquel Ortega Cerdà (uno de los cuatro fundadores de ENT) se reincorpora al proyecto después de 4 años. Su tarea se centrará en un proyecto vinculado a la organización Medreact.
En segundo lugar, María Prieto Castillo sustituye Marien González Hidalgo a la coordniació de la revista Ecología Política, que editamos la Fundación ENT. Maria piedad es oceanógrafa interdisciplinar especializada en gestión sostenible de recursos pesqueros. Sus principales áreas de interés son la cogestión de recursos marinos, así como la divulgación científica y la educación ambiental con un especial enfoque en la conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. Por su parte, Marien González Hidalgo, ambientóloga e investigadora especializada en estudios de ecología política con perspectiva feminista y psicosocial en contextos de conflictos ambientales, pasa a ser Fellow de ENT.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]This April two new people have joined Fundació ENT. In the first place, Miquel Ortega Cerdà (one of the four founders of ENT) rejoins the project after 4 years. He will focus on a project linked to the Medreact organization.
In the second place, María Prieto Castillo replaces Marien González Hidalgo at the secretariat of the journal Ecología Política. Maria Prieto is an interdisciplinary oceanographer specialized in sustainable management of fisheries resources. She has also focused on scientific dissemination and environmental education, with a special focus on the conservation of biodiversity and adaptation to climate change. Marien González Hidalgo, environmentalist and researcher specialized in studies of political ecology with a feminist and psychosocial perspective in contexts of environmental conflicts, becomes an ENT Fellow.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]